صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در گفتگوهای صلح، اول قفل‌های زندان‌ها می‌شکند

-

خبرگزاری اسوشیتدپریس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده مدعی است که هزاران زندانی گروه طالبان در زندانهای افغانستان در انتظار نتایج گفتوگوهای صلح نشستهاند تا از زندان رهایی یابند. این رسانه همچنان یادآور شده که یکی از شرطهای گروه طالبان در گفتوگوهای صلح با آمریکا، آزادی پنج هزار زندانی این گروه از زندانهای افغانستان است. از موضوعات دیگری که در این گزارش آمده نشان میدهد که لیست پنج هزار زندانی گروه طالبان به جانب آمریکا سپرده شده تا در مورد آزادی آنان تصمیم گرفته شود. هرچند آگاهان به این باور اند که آزادی زندانیان طالب به روند صلح در افغانستان کمک میکند اما آمریکاییها این موضوع را با نگرانی دنبال میکنند.
نه تنها آمریکاییها بلکه جامعه مدنی و طرفداران حقوق زنان و رسانههای آزاد در افغانستان نیز بارها در این مورد اظهار نگرانی کردهاند. این نگرانی از اینجا ناشی میشود که از یک طرف رهایی زندانیان طالب به خودی خود تصمیمی نگران کننده است و از سوی دیگر طالبان هنوز در میز مذاکره و گفتوگوهای صلح با دولت افغانستان حاضر نشدهاند. در بسیاری موارد گزارش شده است که زندانیان رها شده به زندگی عادی و روزانه خود ادامه ندادهاند بلکه دوباره به صفوف شورشیان طالب پیوستهاند. چیزی که آمریکاییها را از رهایی زندانیان طالب به شدت نگران کرده است. نگرانی دوم این است که دولت افغانستان در کل از گفتوگوهای صلح دور نگهداشته میشود و به همین دلیل تصمیمگیری در غیاب دولت افغانستان، ناسنجیده و خطرناک است.
از چند سال به این طرف که مسئولیت تامین امنیت از نیروهایی آمریکایی به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار شده است، گروه طالبان یکی از بیست گروه تروریستی فعال است که در نبرد مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان بودهاند. در این نبرد گاهی پیروز بودهاند و گاهی شکست خوردهاند اما آنچه قابل ذکر است این نکته است که دولت افغانستان 45هزار از نیروهای امنیتی خود را در این نبردها از دست داده است. آمار تلفات ملکی نیز بالا رفته و هر روز بر شمار قربانیان جنگ افزوده میشود. بدون شک که یکی از عاملهای اصلی جنگ و تلفات ملکی و نظامی گروه طالبان است. مشکل اما این است که جنگ طالبان عملا با دولت افغانستان است و صلح آنان با دولت نیست.
هرچند نیروهای امنیتی افغانستان در این اواخر گزارش داده اند که دست بالا در جنگ با طالبان دارند و مهمترین عملیات نظامی طالبان به نام الفتح را نیز شکست داده اند اما نگفته اند که چقدر نیرو و زمان نیاز دارند تا طالبان را به صورت کامل شکست دهند و آیا توانایی شکست این گروه را دارند یا خیر. یکی از تاکتیکهای طالبان راه انداختن عملیاتها و تهاجمهای خونبار بود تا از این راه در گفتوگوهای صلح شرطهای سختگیرانهای وضع کنند. یکی از آن شرطها آزادی پنج هزار زندانی به صورت گروهی بود که فهرست آن را نیز به جانب آمریکا در قطر تحویل دادهاند. بر بنیاد این شرط پنج هزار زندانی که از میدانهای جنگ یا در جریان عملیاتهای تروریستی دستگیر شدهاند بدون سپری کردن تنبیه و زندان آزاد شوند. اگر ادعای نیروهای امنیتی افغانستان درست باشد که برنامههای طالبان را با شکست مواجه کردهاند پس طالبان نمیتوانند شرطهای سختگیرانهای نظیر آزادی پنج هزار زندانی بدون قید و شرط را مطرح کنند.
با توجه به پرسشهای که از روند جاری گفتوگوهای صلح مطرح میشود و از جمله پیششرط سختگیرانهای که طالبان مطرح میکنند و نگرانیهای که مردم و مسئولین افغانستان دارند، نیاز است تا طرفهای گفتوگو کننده صلح نتایج گفتوگوهای شان را با دولت و مردم افغانستان شریک سازند. هرچند طالبان تلاش کردهاند که دولت افغانستان را نادیده بگیرند و به صورت مستقیم با ایالات متحده آمریکا وارد گفتوگو شود اما به نظر میرسد که بدون حضور دولت نمیتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند. دولت افغانستان به صورت کل و مخصوصا نظر و گزارش مسئولان امنیتی باید در گفتگوهای صلح جدی گرفته شود و اگر زندانی قرار است آزاد شود همراه با ضمانتهای اجرایی از سوی طالبان و موافقت دولت افغانستان باشد. وقتی جنگ طالبان با دولت و نیروهای امنیتی افغانستان است پس صلح آن نیز با دولت باشد.

دیدگاه شما