صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و پیشداوری‌های بحران‌ساز

-

اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي
و پيشداوري هاي بحران ساز

دو روز پيش يکي از مسئولان کميسيون شکايات انتخاباتي از احتمال تغيير در نتايج انتخابات رياست جمهوري سخن گفت. قبلا پس از اعلان نتايج توسط کميسيون انتخابات، نيز يکي از کميشنران اين کميسيون گفته بود که احتمال دارد در نتايج اعلان شده تغييراتي بيايد. البته او با قاطعيت بيشتر به چنين مطلبي اذعان داشته بود و اکنون يکي ديگر از مسئولان شکايات انتخاباتي خبرساز شده است. اين گونه اظهارات نشان مي دهد که متاسفانه نهادهايي که بايد به صورت فني و مسلکي وظايف خود را انجام دهند، موضوعات اساسي چون انتخابات را سياسي مي کنند و با اين گونه موارد، سياسي برخورد مي کنند. امري که عامل اصلي خيلي از بحران هاي فعلي در کشور ما است.
اولين بار نيست که مسئولان کميسيون هاي انتخاباتي دست به چنين اظهاراتي مي زنند. در گذشته ها نيز چنين بوده است. کمي پيش تر از آن و پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1398 شاهد جنجال هاي حاد ميان اعضاي کميسيون انتخابات نيز بوديم. اين جنجال ها صرفا حقوقي و در باره بنيادهاي قانوني تصاميم کميسيون نبود. بلکه در باره ديدگاه هاي سياسي هر يک از کميشنران کميسيون بود. کسي نمي تواند اختلافات سياسي کميشنران را انکار کند. زيرا آنان علنا در رسانه ها و در هنگام اعلان تصاميم کميسيون با همديگر مجادلات سختي داشتند و در اين زمينه کار تا جايي پيش رفت که پاي يوناما و همکاران بين المللي افغانستان نيز به ماجراي انتخابات کشانده شد.
هيچ کس نمي تواند منکر ترجيحات سياسي هر شهروند مسئول و غير مسئول شود. هر کسي در هر جامعه اي زندگي مي کند بدون شک داراي ديدگاه هاي سياسي و علايق متفاوت هست. اما نبايد اين ترجيحات و سلايق شخصي در کار تخنيکي و مسلکي آنان دخيل گردد. درکشور ما متاسفانه اين امر در همه جا ديده مي شود و افراد بيش از آن که تابع قوانين و مقررات باشند از ديدگاه ها و مواضع شخصي و سياسي خويش پيروي مي کنند.
اتفاقاتي که در يک سال گذشته در کميسيون هاي انتخاباتي افتاده است، نشان مي دهد که کميسيون هاي انتخاباتي بيش از هر نهاد ديگر در انتخابات سياسي عمل کرده است. در انتخابات پارلماني سال گذشته که منجر به محاکمه و مجازات کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي شد، شاهد جنجال هاي سياسي و اتهام زني هاي بسيار در مورد فساد اداري و مالي کميشنران بوديم. در انتخابات رياست جمهوري نيز کميشنران تا نمايندگي آشکار از يک تيم انتخاباتي پيش رفته اند و همين جنجال ها عامل مهم در تاخير اعلان نتايج انتخابات بود. اکنون که هزاران شکايت انتخاباتي به کميسيون شکايات رسيده است، مسئولان اين کميسيون نيز با اظهارات پيش از وقت، فضا را به سمت تنش هاي بيشتر سوق مي دهند.
طبيعي است وقتي يک شهروند عادي و يا يکي از طرفداران و يا حتي يکي از سران تيم هاي انتخاباتي در مورد نتايج پيشداوري مي کنند، چندان بر ذهنيت عمومي تاثير نمي گذارد. به همين خاطر کمتر زمينه بحران را فراهم مي تواند. تنها ممکن است طرفداران و هواداران يک تيم خاص را تحت تاثير قرار دهد. اما وقتي يک مقام مسئول از نهادهاي مرتبط با انتخابات و آن هم در سطح مسئولان درجه اول کميسيون هاي انتخاباتي در مورد نتايج انتخابات پيشداوري مي کند و از يک نتيجه مشخصي خبر مي دهد، بر روان جمعي تاثير مي گذارد و زمينه را براي هر گونه فعل و انفعالات خطرناک فراهم مي سازد.
افغانستان کشوري است که هنوز ثبات سياسي و بنيادهاي اساسي روندهاي دموکراتيک در آن شکل نگرفته است. ما در مرحله حساسي قرار داريم. هر لحظه ممکن است تحولي پيش آيد که همه چيز را به فنا دهد. از همين روي هر گونه اظهار نظر و سخن گفتن از سوي مسئولان عالي رتبه نهادهاي انتخاباتي بايد مسئولانه و همراه با احتياط باشد. به خصوص وقتي ما هزاران شکايت را در کميسيون شکايات انتخاباتي داريم که رسيدگي به آن ها بايد بي طرفانه و غير جانبدارانه و مسئولانه صورت گيرد، نيازي به بشارت دادن به بخشي از مردم و يا انذار براي بخشي ديگر از سوي مسئولان امر نيست.
وظيفه اصلي کميشنران و کميسيون هاي انتخاباتي عمل بر اساس قوانين و طرزالعمل هاي انتخاباتي است. هر گونه ديدگاه متفاوت و تعلقات سياسي بايد در اين مرحله کنار گذاشته شود و به خاطر منافع و مصالح کلان تر مردم افغانستان تمام مسئولان بلند پايه کميسيون هاي انتخاباتي وظايف شان را بر اساس قوانين و مقررات انجام دهند. اين کمترين توقع مردم از مسئولاني است که جهت حفظ حقوق عامه در پيشگاه مردم سوگند ياد کرده اند.

دیدگاه شما