صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقض پیش‌شرط‌های توافق‌نامه صلح از سوی طالبان

-

با گذشت چند روز محدود از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان، دیده میشود که در مواردی پیششرطهای این توافقنامه از سوی گروه طالبان به تکرار نقض شده است. بلافاصله بعد از امضای این توافقنامه گروه طالبان با اعلام این که جنگ آنان با امریکاییها به پایان رسیده است، تهاجم مسلحانه را بر نیروهای امنیتی افغانستان آغاز کردند. در روزهای گذشته طالبان در 16 ولایت دست به حملات هدفمندانه بر تاسیسات دولتی و نیروهای امنیتی زدند و تلفات بر جای گذاشتند. خسارات و تلفات تهاجم طالبان در روزهای گذشته بیشتر از آن که صدمه بر دولت باشد، غیرنظامیان را هدف گرفت. گزارشها میرساند که در 33 حمله طالبان در 16 ولایت کشور، 6 تن از غیرنظامیان کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدهاند. نیروهای امنیتی افغانستان نیز در مقابل طالبان آتش گشوده و از خود دفاع کردهاند. 
روز گذشته نیروهای امریکایی نیز در پاسخ به حملات و تهاجم طالبان واکنش نشان داد و از جمله در ولسوالی نهرالسراج ولایت هلمند، شورشیان طالب را هدف حمله هوایی قرار دادند. سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفته است که این حمله بعد از 11 روز انجام میشود. در یازده روز گذشته که هفته کاهش خشونت و امضای توافقنامه صلح را شامل میشود، نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان هیچ حملهای را علیه گروه طالبان نداشته است. آنان انتظار داشتند که گروه طالبان به آنچه تعهد میسپارند عمل میکنند و خشونتها در کشور پایان مییابد اما با آغاز تهاجم گروه طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای امریکایی نیز وارد عمل شده و از جمله بر طالبان در هلمند حمله هوایی انجام دادهاند. سخنگوی این نیروها در افغانستان گفته است که آنها از شرکای خود دفاع میکنند و انتظار داشتند که طالبان بعد از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده، خشونتها را به شدت کاهش دهند و بر تعهدات خویش پایبند باشند.
مذاکره کنندگان ایالات متحده امریکا با طالبان برای آزمایش و سبک و سنگین کردن قدرت طالبان در امر کاهش خشونت، قبل از امضای توافقنامه صلح با این گروه، به آنها فرصت دادند تا در یک هفته خشونتها را به صورت چشمگیری کاهش دهند. هرچند در هفته کاهش خشونت نیز گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان درگیریهای مسلحانه در نقاط مختلف کشور داشتند که خسارات و تلفات بر جای گذاشت. طبق ادعای کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تنها تلفات غیرنظامیان در این هفته به 41 تن رسیده است. هرچند هفته کاهش چشمگیر خشونتها از نگاه شهروندان افغانستان موفقانه به شمار نرفت و با اعتراضات همراه بود اما با وجود اینها مقامات امریکایی هفته کاهش چشمگیر خشونتها را قابل قبول توصیف کردند و بعد از آن بلافاصله به امضای توافقنامه صلح پرداختند.
از پیششرطهای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان، کاهش خشونتها از سوی گروه طالبان بود. رهبری گروه طالبان تعهد سپرده بود که بعد از امضای توافقنامه صلح خشونتها به گونهای چشمگیر کاهش خواهد یافت. در حال حاضر نه تنها خشونتها از سوی این گروه کاهش پیدا نکرده بلکه با گذشت هر روز افزایش مییابد. در روزهای گذشته طالبان بر علاوه تهاجم گسترده بر تاسیسات دولتی و امنیتی، مسیر راهها را نیز ناامن کردهاند. طبق گزارش رسانهها، گروه طالبان تنها در ولایت میدان وردک 55 شهروند عادی را ربوده و به گروگان گرفتهاند. همینطور شهروندان از دیگر مناطق کشور از جمله شهر غزنی شکایت کرده اند که طالبان در مسیر نواحی شهر غزنی مردم را تلاشی میکنند و مورد بازخواست قرار میدهند. به نظر میرسد که این گروگان گیریها و بازخواستهای طالبان از شهروندان در واکنش به آزاد نشدن 5هزار زندانی این گروه از زندانهای افغانستان باشد. یکی از مادههای توافقنامه صلح آغاز گفتگوهای بینالافغانی به زودترین فرصت ممکن بود. برای آغاز گفتگوهای بینالافغانی دو طرف توافق کرده بودند که 5هزار زندانی طالبان از زندانهای افغانستان آزاد شود و طالبان یک هزار زندانی دولت را از زندانهای این گروه رها کنند. توافقی که رئیس جمهور غنی با آن شدیدا مخالفت کرد و اظهار داشت که آزادی زندانیان طالبان از اختیارات ایالات متحده نیست.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده که همزمان با امضای توافقنامه صلح این کشور با طالبان به کابل سفر کرده بود و در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی داشت، به تکرار اعلام کرد و تاکید کرد که امضای این توافقنامه مبتنی بر پیششرطها است. او گفت در صورتی که خطای از سوی طالبان صورت بگیرد، نیروهای امریکایی وارد عمل خواهند شد، در کنار نیروهای امنیتی افغانستان خواهند ماند و اعتبار توافقنامه صلح نیز ساقط خواهد شد. با این وجود طالبان در روزهای گذشته نتوانستهاند به آنچه تعهد سپرده بودند، عمل کنند. همینطور گزارشها میرساند که این گروه از انسجام برخوردار نیست و چه بسا که دچار اختلافات میانگروهی نیز هستند. در چنین شرایطی، به نظر میرسد که توافقنامه صلح طبق زمانبندی مشخص شده به پیش نخواهد رفت و طالبان نمیتوانند بر تعهدات خود پابند باشند.

دیدگاه شما