صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جهان به حقانیت افغانستان صحه می گذارد

-

وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در کنفرانس مجازی که در مورد افغانستان داشته اند به توافقات مهمی در مورد حضور نیروهای این سازمان در افغانستان رسیده اند. بر اساس فیصله این سازمان هرگونه تصمیم درباره حضور و یا عدم حضور ناتو در افغانستان مبتنی بر شرایط است نه مبتنی بر توافقنامه میان ایالات متحده و گروه طالبان. این همان چیزی است که مردم و دولت افغانستان پس از دو دهه همکاری و حمایت بین المللی از افغانستان از جامعه بین المللی و همکاران بین المللی خود انتظار دارند. در همین راستا صحبت هایی که استولتنبرگ دبیر کل ناتو با رییس جمهور غنی داشته است نیز امیدوارکننده بوده است. هم چنین وزیر دفاع جدید ایالات متحده و جنرال مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نیز اظهاراتی داشته اند که واقعیت های موجود را انعکاس می دهد و گروه طالبان را مسول اصلی افزایش و تداوم خشونت ها در افغانستان دانسته اند.
در تمام این فعل و انفعالات آن چه اهمیت دارد این است که همگی بر تداوم شرارت و خشونت توسط طالبان و هم چنین حقانیت افغانستان صحه گذاشته اند. امری که برای گروه طالبان و حامیان بین المللی آن غیر منتظره بوده است. همین نکته سبب می شود که جهان از این پس سیاست های خود را در قبال افغانستان بر اساس واقعیت های موجود و نه بر اساس شعارهایی که گروه طالبان و حامیان آن می دهند تنظیم کنند. اکنون فرصت بهتری هم برای افغانستان فراهم شده است و هم برای جهان تا در یک فضای واقعی تر تصمیم بگیرند و شاید طالبان هم اگر واقعا به دنبال صلح هستند از غرور کاذبی که برای شان به وجود آمده بود کمی پایین تر بیایند و به خواست ها ومطالبات مردم تن دهند.
متاسفانه طی دو سال اخیر طالبان به گونه بی سابقه ای در عرصه بین المللی مشروعیت پیدا کرد و تقویت شد. بدون شک این کار ایالات متحده و شخص آقای خلیلزاد بود. رهبری قبلی ایالات متحده فکر می کرد که از قضیه افغانستان می تواند به عنوان یک کارت بازی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور استفاده کند. به همین خاطر تمام روند را در طی دو سال گذشته مطلقا با خواست و میل طالبان هماهنگ کرد. طالبان در این مدت نازدانگی بسیار کرده و به طور بی سابقه ای تقویت شده است. طالبان از یک گروه تحت تعقیب که همه کادر رهبری اش در لیست سیاه سازمان های بین المللی بودند به یک گروه سیاسی تبدیل گردیده است و اکنون آزادانه به همه کشورهای جهان دعوت می شوند و سفر می کنند.
متاسفانه به موازات تقویت طالبان دولت افغانستان به عنوان یک شخصیت حقوقی به حاشیه رانده شد و تمام پروسه تا کنون بدور از چشم دولت افغانستان به پیش رفته است. سال گذشته حتی تلاش بسیار صورت گرفت که گروه های سیاسی و رهبران جهادی بدون حضور دولت افغانستان با طالبان روند صلح را تصاحب کنند. اما شرایط به گونه ای پیش رفت که این حرکت به نتیجه نرسید. وگرنه امروز ممکن بود ما با یک بحران دیگر و بی ثباتی مطلق مواجه می شدیم.
آن چه امروزه تحت عنوان حکومت موقت و عبوری در مراکز دیپلماتیک و سیاسی مطرح است همان پروژه ای است که خوش بختانه شکست خورد و اکنون آن طرح تنها به یک کاغذپاره تبدیل گردیده است. این طرح در زمان خود بسیاری از چهره های سیاسی و گروه های فرصت طلب را به طمع انداخت و سرگردان کرد. ولی اکنون زمانش گذشته است و تمام آن چه جهانیان و همکاران بین المللی افغانستان اظهار می دارند برخلاف این پروژه است. این فرصت خوبی برای دولت افغانستان است تا وضعیت را به نفع خویش سامان دهد و خود را برای هرگونه روند دیگر در آینده آماده سازد.
آن چه تا کنون در روند صلح پیش رفته است هرگز به نفع مردم و دولت افغانستان نبوده است. نواقص و کمبودهای اساسی در توافقنامه ایالات متحده و طالبان وجود دارد که اگر نتیجه انتخابات در ایالات متحده به نفع دونالد ترامپ پیش می رفت افغانستان دو باره به کام تروریسم و امارت اسلامی طالبان سقوط می کرد. ولی خوش بختانه که وضعیت به سمت دیگر رفت و جهان به سمت عقلانیت رفت و سیاست ترامپیسم به تاریخ پیوست.
اکنون هر لحظه شاهد یک گام مثبت از سوی همکاران بین المللی افغانستان و جهان هستیم. جهان در مجموع به سوی عقلانیت در حرکت است. هرچه جهان عقلانی تر شود حقانیت مردم افغانستان بیشتر درک می شود و دیگران بر آن صحه می گذارد. افغانستان نمی توانست پس از دو دهه حرکت به جلو یک بار دیگر به نقطه صفر برگردد و شاهد یک فروپاشی و انقطاع تاریخی دیگر باشد. چیزی که بزرگان عالم بر آن تصمیم گرفته بود.

دیدگاه شما