صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنوع لهجه ها از غنای فرهنگی زبان ها در افغانستان حکایت می کند

تنوع لهجه ها از غنای فرهنگی زبان ها در افغانستان حکایت می کند

اکادمی علوم افغانستان می گوید که تا اکنون آمار دقیق از تعداد لهجه ها در این کشور وجود ندارد.اما مسوولان مرکز زبان ها و ادبیات این نهاد می گویند که تحقیقات شان را در زمینه ثبت و بررسی لهجه های زون جنوب شرق افغانستان آغاز کرده اند، و تلاش دارند تا به زودی دو قاموس از این لهجه ها را به چاپ برسانند. سر محقق عبدالواجد واجد رییس مرکز زبان ها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:مرکز علمی زبانها و ادبیات توانسته است تا لهجه های زون جنوب شرق پشتو را جمع و در دو قاموس ثبت کند، در آینده بالای لهجه های ولایت های دیگر نیز کار خواهیم کرد. در گذشته از سوی پشتون تولنه یک قاموس چاپ شده که خیلی نایاب است. مردم افغانستان در بخش های مختلف این کشور با لهجه ها و اصطلاحات خاص خود شان صحبت می کنند.

محققان به این باور اند که تنوع لهجه ها در افغانستان سبب تامین وحدت ملی می گردد و نیز از غنای فرهنگی در این کشور حکایت می کند. در بارهء نقش و اثر لهجه های محلی زبان های ملی در وحدت مردم افغانستان از استاد بایزید اسک استاد زبان شناسی پرسیدیم: هر قدر که سواد بیشتر می شود، تبادل افکار زیاد می شود مستقیم و یا توسط ارتباط وسایل جمعی بیشتر شود به همان اندازه به تدریج تفاوت لهجه ها کم شده می رود و تفاهم به میان می آید، وقتی تفاهم به میان آمد وحدت ملی بیشتر شده و این باعث تقویت ملی می شود. به باور کارشناسان فرهنگی کار علمی در عرصه ثبت و برسی لهجه ها در افغانستان در مراحل خیلی ابتدایی قرار دارد. آنان ابراز امیدواری میکنند تا پوهنتون ها و مراکز علمی در این عرصه بررسی های تازه یی را انجام دهند تا مردم دراین مورد بیشتر آگاهی حاصل کنند.نظری آریانا نویسنده و از کارشناسان مسایل فرهنگی تاکید می کند که در این خصوص باید کار خیلی دقیق و گسترده صورت گیرد.

کار علمی در این عرصه این است که با احترام به اصل خود زبان لهجه های مختلف دقیقاً مورد برسی و مطالعه قرار گیرد و خصوصیات هر لهجه بصورت علمی ثبت شود، در نتجه این کار یک ذخیره بزرگ از کلمات لغات اصطلاحات و واژه ها به وجود می آید. من آرزو دارم که پوهنتون ها و مراکز علمی فرهنگی ما یک تمرکز تازه در این عرصه داشته باشند و از نواقص کار های که تا اکنون صورت گرفته بررسی نمایند. »

آگاهان امور انتقاد می کنند که اکامی علوم افغانستان باید پیش از این در خصوص مشخص ساختن آمار لهجه ها در کشور تحقیق می کرد. آنان تاکید می ورزند که داشتن معلومات در این مورد برای افغانها به خصوص نسل آینده در افغانستان بسیار مهم است.(رادیوآزادی)