صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب «صلح افغانستان» به زودی منتشر می‌شود

کتاب «صلح افغانستان»  به زودی منتشر می‌شود

افغانستان ما: انتشارات نشر واژه در کابل از چاپ کتاب «صلح افغانستان» نوشته دکتر محمد امین احمدی خبر داده است.
قاسم فرزام مسوول انتشارات نشر واژه به روزنامه افغانستان ما گفت که این کتاب تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد.
دکتر محمد امین احمدی در یادداشتی رویکرد کلی این کتاب را پیروی از نظریه «مقاومت مبتنی بر عدم خشونت» گفته است.
او گفته است به همین دلیل محتوای آن عمدتاً بر تحلیل و نقد خشونت فرهنگی و ساختاری استوار است و در بخش فعالیت برای صلح عادلانه و تکنیکهای آن، مبارزه مبتنی بر عدم خشونت، پیشنهاد شده است.
دکتر احمدی هم چنین نوشته است که از اینرو، بر سازماندهی و بسیج جامعه در قالب گروههای ذینفع تأکید شده است؛ چون مطالعات نشان میدهد که صلح پایدار بدون سازماندهی، بسیج اجتماعی و مقاومت عاری از خشونت، به دست نمیآید.
دکتر امین احمدی از نویسندگان و اندیشمندان مطرح کشور است و از او تا کنون اثرهای علمی، کتاب و مقالات در حوزه فلسفه، اسلام، صلح، حقوق بشر، حقوق و سیاست منتشر شده است.
از کتابهای او میتوان به «انتظار بشر از دین»، «قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی»، «تناقض نما یا غیب نمون؛ نگاهی نو به معجزه»، ترجمه کتاب «حقوق بشر در روابط بین الملل» نوشته دیوید فورسیت و دهها مقالههای علمی و تخصصی دیگر اشاره کرد.