صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شبِ سفید (شعرخوانی درجمع دانشجویان معترض)

شبِ سفید (شعرخوانی درجمع دانشجویان معترض)

  اعتصاب و تحصن مدنی دانشجویان وارد پنجمین روزش شد؛  امشب ادیبان از اقشار مختلف به حمایت دانشجویان معترض باروشن کردن شمع درکنار دانشجویان  به شعرخوانی وسخن‌رانی پرداخته و امشب‌را؛ شبِ معترض سفید نام‌گزاری کردند.آنان تا ساعت 9 شب درکنار دانشجویان ماندند.

 حمیرا قادری استاد دانشگاه، این حرکت‌را دوری از وحاشی و آشوب‌گری و حق مسلم دانشجویان دانست. فریدون بیژن استاد دانشگاه در استرالیا و استاد اسبق دانشگاه کابل نیز درجمع دانشجویان پیوست و با اعلام حمایت از دانشجویان، اعتراض آن‌هارا برحق دانسته و از دولت خواهان رسیدگی به خواست دانشجویان شد؛ او گفت وی زمانی‌که در دانشگاه کابل استاد بود به دلیل تشویق دانشجویان به تحصیل و مبارزه علیه تعصب و بی‌عدالتی از دانشگاه اخراج شده بود. او هم‌چنان این حرکت‌را در نوعش بی‌نظیر توصیف کرد و گفت دانشجویان سکوت را در دانشکده علوم اجتماعی شکستانده اند و این روند فراگیر خواهد شد.

مجب مهرداد، علی شریعتی، شکور نظری، حسین نگاه و دیگران به شعرخوانی پرداختند. فضایی‌کاملاً متفاوت درمکان متفاوت و مبارزۀ متفاوت بدون اسلحه، آشوب‌گری و وحاشی برای محو تعصب و تبعیض از نهادهای تحصیلی من جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل. این نوع مبارزه باشعرخوانی در سرگ به رسم اعتراض تاهنوز درکشور برگزار نشده بود. دانشجویان چهار روزاست که لب برغذا نگشوده اند و هم‌چنان بر تصمیم شان خواهند ماند.

 دانشجویان با انگیزه وخود باوری به این حرکت دست زده بودند و اکنون مردم، جامعۀ مدنی، نهادهای دفاع از حقوق بشر و دیگر دانشجویان دختر و پسررا به‌همراه دارند.  امروز صدها دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه‌های تعلیم وتربیه و دانشگاه کابل نیز حمایتِ‌شان‌را از دانشجویان معترض اعلان داشتند. آنان هشدار دادند اگر وزارت تحصیلات عالی به خواستۀ دانشجویان معترض‌که خواست برحق است؛ رسیدگی نکند آنان در جمع اعتصاب کنندگان خواهند پیوست.