صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باستان شناسان هندى در مورد بازسازى مجسمه هاى بودا تحقيق میکنند

باستان شناسان هندى در مورد بازسازى مجسمه هاى بودا تحقيق میکنند

قرار است که يک تيم باستان شناسى هندوستان، به افغانستان آمده و در مورد بازسازى مجسمه هاى مخروبة بودا تحقيق نمايد.

رسانه هاى هندى گزارش دادند که اين تيم، مربوط ادارة سروى باستان شناسى هندوستان ASI بوده و در آيندة نزديک، وارد کابل خواهد شد.

منبع ميگويد که اين تيم؛ شامل دو تن بوده و بررسى ميکند که چگونه مى توانند در بازسازى مجسمه هاى بودا همکارى نمايند.

در اجلاس روزيکشنبه اين اداره درهند، فيصله شد که يک تيم آنها به افغانستان رفته و مجسمه هاى مخروبة بودا را از نزديک ببيند.

آنها نتيجة بررسى هاى خود را بعد از برگشت از افغانستان، به ادارة مربوطه خود ارايه کرده و درمورد مشوره مى کنند.دو مجسمه که قدامت1600 ساله داشته و از شاهکارهاى زمان بوديزم بودند؛ در زمان حاکميت طالبان (10مارچ 2001 ميلادى)  مطابق 20 حوت 1379تحت اين نام که موجوديت بُت به معناى شرک است، در پي حملات متواتر و آتشباري سنگين طالبان، منهدم گرديد.مجسمة بزرگ «صلصال» با ارتفاع 55 متر، و مجسمة کوچک به نام  «شمامه» با ارتفاع 33 متر، در مسير جاده قديمي ابريشم در شمال شهر باميان در دل کوه تراشيده شده بود.

محمد کبير دادرس رييس اطلاعات و فرهنگ باميان ميگويد که نه تنها تيم باستانشناسان هندى، بلکه از هر کشور ديگرى که باشد و در بازسازى مجسمه هاى بودا سرمايه گذارى و همکارى کند، از آن استقبال ميکنند.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که وزير اطلاعات و فرهنگ، در کنفرانس هاى بين المللى همواره گفته که بايد يکى از مجسمه هاى بودا، به شکل قديمى آن بازسازى شود.دادرس افزود: «بازسازى مجسمه هاى بودا، بر عوايد ملى و افزايش سياحان داخلى و خارجى اثرگذار بوده و هم به نفع کشور و هم به نفع مردم است.»تيم باستانشناسي (ايکوموس) آلمان، در چند سال اخير توانسته هزاران قطعه از پارچه هاي تخريب شدة بودا را شناسايي و بعد از نمره بندى، در محل مخصوص حفاظت نمايد؛ برخى قطعات جدا شده از پيکره هاى بودا از 90 تا 100 تُن وزن دارد.ايکوموس، پنج  سال قبل تحکيم بندى محل مجسمه «شمامه» را به هزينة سه ميليون دالر آغاز کرد و کار آن،  در سال 1390 تکميل و زمينه براى امکان بازسازى مجسمه ها فراهم گرديده است.

ساحه تخريب شدة بودا در سال 2007 ميلادى  نيز درليست ميراثهاي فرهنگي ملل متحد(يونسکو) قرار گرفته و جاپان، وعدة بيش از يکصد ميليون دالر را براي بازسازي پيکره هاى بودا داده است.

رييس اطلاعات و فرهنگ باميان ميگويد که قرار است کار تحکيم بندى مجسمة «صلصال» نيز که درزهاى بزرگ پيدا نموده،  در سال 1393 از طرف يونسکو آغاز شود. 

اين درحالى است که وزارت اطلاعات و فرهنگ، در گذشته گفته بود که آنها مخالف نوسازي مجسمه هاي بودا هستند؛ زيرا نوسازي بودا، قدامت تاريخي آنرا خدشه دار ميسازد و از نگاه هنري نيز قابل پسند نمي باشد.

اين وزارت؛ از کشورهايي که علاقمند بازسازي مجسمه ها مي باشند، رسماً خواسته است تا طرح شانرا به وزارت آورده ومشخص کنند که کدام مجسمه قابل ترميم است و آيا قابل ترميم ميباشد و يا خير!

در کنفرانس سال 1386 که در شهر برلين آلمان با شرکت يونسکوى جاپان، فرانسه و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان داير شد، تصميم گرفته شد که بايد پيکره هاى بودا در صورتى که پنجاه درصد پارچه ها و مواد فروافتادة آن تکميل شده باشد، دوباره به شکل سابق بازسازى گردد.(پژواک)