صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی جوانان در کابل برگزار شد

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی جوانان در کابل برگزار شد

نمايشگاه آثار هنري و صنايع دستي عدهاي از جوانان کشور ديروز شنبه، 23 ثور، در کابل برگزار شد.
اين نمايشگاه با همکاري وزارت اطلاعات و فرهنگ و تعدادي از جوانان دانشجو در گالري ملي برگزار شده بود.
در اين نمايشگاه آثار نقاشي جوانان دانشجو براي بازديدکنندگان به نمايش گذاشته شده بود. محمد رسول باوري سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هنگام بازديد از اين نمايشگاه گفت:« به جوانان در کشور توجه نمي شود و آنها با مشکلات و ناملايمات زيادي دست و پنجه نرم ميکنند.» او افزود که ما اميدواريم که جوانان حقايق جامعه را به نمايش بگذارند و بازتاب دهند.
اين نمايشگاه به منظور تشويق هنرمندان جوان و عمدتا دانشجويان برگزار شده بود.
سيد جواد يکي از شرکت کنندگان اين نمايشگاه از دولت خواست که به بخش هنر توجه جدي کند و زمينه برگزاري چنين نمايشگاههاي را در ساير ولايتها نيز فراهم کند. او از افزود برگزاري چنين نمايشگاههاي باعث ميشود که هنر رشد کند و زمينه فعاليت براي جوانان هنرمند فراهم شود.
شرکت کنندگان اين نمايشگاه براي به نمايش گذاشتن آثار خود در نمايشگاه از مدتها پيش آمادگي گرفتهاند. مسعود احمد ميگويد 15 اثر در اين نمايشگاه دارد و بيش از سهماه براي شرکت در اين نمايشگاه آمادگي گرفته است.
جوانان هنرمند افغانستان با مشکلات زيادي مواجه هستند، فقر اقتصادي و نبود حاميان مالي براي ادامه کار، از عمدهترين مشکلات آنها به شمار ميرود. آنها از مقامات دولت ميخواهند که آنها را هم حمايت معنوي و هم حمايت مالي کنند.