صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماره پنجم فصلنامه ادبیات معاصر منتشر شد

شماره پنجم فصلنامه ادبیات معاصر منتشر شد

پنجمين شمارة ادبيات معاصر، فصلنامة فرهنگي، ادبي و هنري بنياد انديشه، منتشر شد.
پروندة اين شماره به گوشههايي از کارنامة عظيم علامه فيضمحمد کاتب هزاره اختصاص يافته است. برگزاري سمينار هشتادوششمين سالگرد وفات علامه فيضمحمد کاتب با ابتکار رهبري بنياد انديشه در زمستان گذشته؛ از سوي ارگ رياست جمهوري و بنياد انديشه، ما را برآن داشت که گوشههايي از مباحث مطرح شده در اين سمينار را در فصلنامة ادبيات معاصر نيز به خوانش بگيريم. اين شد که پرونده علامه کاتب، در قامت ادبيات معاصر قد کشيد و حالا در خدمت خوانندگان و علاقمندان قرار گرفته است.
دربارة علامه فيضمحمد کاتب و آثار او ميتوان مثنوي هفتاد مَن کاغذ نوشت؛ کار و باري که بر دوش نسل پژوهشگر امروز ما سنگيني ميکند. ادبيات معاصر هم توانسته است در اين پرونده، بنا بر اقتضاي ظرفيت فصلنامه، گوشههايي از انديشة سياسي، روش تاريخنگاري، ساختار زباني و جايگاه نثر و زبان اين تاريخنگار بزرگ را پوشش دهد؛ تا اندک مسئوليتي را در اين زمينه انجام داده باشد. اين اندازه پرداختن قطعا مفيد است ولي مکفي نيست. اما خوشبختانه بنياد انديشه در اين زمينه برنامههاي پژوهشي را روي دست دارد که قطعا دريچههايي را به سوي انديشه و فکر کاتب خواهد گشود. پژوهش و شناخت نسبت به سبک و ساختار زبان تاريخنگاري کاتب، راهي است که اين نسل را از برهه فترت زباني و بيمحتوايي و ناروشمندي در نوشتار نجات خواهد داد. همچنين چراغ راهنمايي است در پيچوخمهاي تاريک رفتارها و گفتمانهاي کلان در ساختار اجتماعي و حکومتي ما. کاتب سنگي نيست که همهروزه به سينه بکوبيم و در دل آفتاب بنشينيم، کاتب الگوي چگونه زيستن اين نسل و نسلهاي آينده است. اما الگوپذيري امکانپذير نيست مگر اينکه انديشههاي او را بازخواني کنيم و به نسل امروز و فردا بشناسانيم.
مطالب زير را ميتوانيد در شماره پنجم ادبيات معاصر بخوانيد.
پرونده:
و عشق آوارة کوه و بيابان، سرمقاله،
آثار کاتب نشان ميدهد که قدرت مطلقه در افغانستان چگونه عمل ميکند/ داکتر محمداشرف غني،
کاتب سرآمد همه مورخان پيشين و پسين افغانستان/ استاد سرور دانش،
کاتب يگانه تاريخنگار زمانة خويش/ گفتگو با داکتر محمدسرور مولايي دربارة افتوخيز زبان فارسي و نثر علامه فيضمحمد کاتب هزاره/ حسين حيدربيگي،
روششناسي «آنالنگار شرقي» در تاريخنگاري افغانستان/ حسين بياني (راد)،
جايگاه نثر فيضمحمد کاتب در نثر فارسي دري افغانستان/ امفروه موسوي،
انديشة سياسي ملا فيضمحمدکاتب هزاره و آسيبهاي تاريخنگاري/ غلامرضا جاويدي،
هشتادوششمين سالگرد وفات علامه فيضمحمد کاتب گرامي باد/ محمدعوض نبيزاده،
نمايه آثار علامه فيضمحمد کاتب و آثاري دربارة او/ علي پيام،
گزارشي از سمينار هشتادوششمين سالگرد وفات علامه فيضمحمد کاتب/ علي پيام،
گزارشي از محفل بررسي زبان و ادبيات علامه فيضمحمد کاتب/ اداره مجله.

ادبيات و هنر:
کتابشناسي بيدل در افغانستان/ محمود جعفري،
اين سالها، مروري بر شعر معاصر افغانستان/ محمدآصف جوادي،
تحليل آکوستيکي نظام واکهاي زبان فارسي دري/ اعظم اسدي،
جنگ در ترانههاي مردم هزاره/ دينمحمد جاويد،
جهان رمانهاي رهنورد زرياب/ حسين فخري،
روح رفتة رودخانهها، نقدي بر مجموعه شعر گروس عبدالملکيان/ ادريس بختياري،
اي صداي تو استامينوفن، نقدي بر مجموعه شعر الياس علوي/ زهرا حسينزاده،
شعر: شعر معصر افغانستان، شعر معاصر ايران، شعر معاصر تاجيکستان.
داستان : اگر/ باهر بياني، جزء سوم/ زهرا زماني، فرماننويس/ ترجمه نجيبه زرتشت.
رويداد:
پروردة ملک سنايي، يادي از عبدالکريم ميثاق داستاننويس و شاعر/ داکتر محمديونس طغيان ساکايي،
که عشق آسان نمود اول، يادي از آخوند حاجي ميرزاحسين درهصوفي/ دينمحمد جاويد،
مسئوليت نويسنده خلق کردن است، گزارشي از نشست نقد و بررسي رمان «زندگي به روايت پشهها» اثر کاوه جبران/ علي توانا،
گزارشي از جشن يکسالگي فعاليتهاي بنياد انديشه و رونمايي فصلنامهها و کتابهاي نشر شده از طرف انتشارات بنياد انديشه/ اداره مجله،
گفتمان ادبي ايران و افغانستان به روايت داستان/ مرتضي حسيني شاهترابي،
کتابخانه.