صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بزرگداشت فردوسي در دانشگاه کابل

بزرگداشت فردوسي در دانشگاه کابل

آيين گراميداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي، حماسهسراي بزرگ جهان در اتاق فرهنگي ايران در دانشگاه کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، با حضور جمعي کثيري از استادان، دانشجويان و رييس دپارتمان ادبيات فارسي دانشگاه کابل و هممچنين رضا ملکي، رايزن فرهنگي ايران در افغانستان، محفل باشکوه گراميداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي، حماسهسراي بزرگ ايران و جهان در محل اتاق فرهنگي ايران در دانشگاه کابل برگزار شد.
در بخش آغازين اين مراسم اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کابل در سخنرانيهاي خود به معرفي فردوسي و بيان نکاتي چند پيرامون عظمت بزرگ و جايگاه فردوسي پرداختند.
در ادامه حصاريان، رييس بخش دپارتمان ادبيات فارسي دانشگاه كابل با بيان سخناني ضمن آنكه از همکاري متدوام رايزني فرهنگي ايران با مراكز علمي و فرهنگي افغانستان تقدير كرد، از قول كتاب «تاريخ کامل» تأليف «ابن اثير»، گفت: اگر جهان عرب مثل فردوسي داراي يک شاعر ميبود، شايد نيمي از جهان به زبان عربي صحبت ميکردند.
در ادامه محمد يونس ساکايي، از اساتيد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كابل درباره فردوسي و عظمت زبان فارسي بيان کرد: نقش شاهنامه در زبان فارسي و حماسهآفرين شاهنامه و تأثير آن بر زبان فارسي، قابل كتمان نيست. بايد به فردوسي و زبان فارسي افتخار کنيم. فردوسي شاعري بيبديل است و شايد ديگر شاهد فردوسي ديگري در زبان فارسي نباشيم.
سپس نيستاني، استاد و محقق زبان فارسي، معرفي کوتاهي از فردوسي بيان و درخواست زنده نگه داشتن زبان فارسي و پاسداشت هر ساله از فردوسي را درخواست كرد.
وي همچنين به تفسير بيت «بسي رنج بردم در اين سال سي / عجم زنده کردم بدين پارسي» پرداختند و طي آن اظهار كرد: فردوسي نسبت به «هومر» غرب، خيلي تواناتر بود و اين تعبير نسبت به فردوسي كه هومر شرق است، نادرست است.
در پايان رضا ملکي، رايزن فرهنگي ايران در افغانستان هم گفت: هر سال روز 25 ثور که به  مناسبت گراميداشت ياد و نام بزرگترين حماسهسراي جهان حکيم ابوالقاسم فردوسي نامگذري شده است، از اين شاعر توانا که شاهکار حماسي او سند هويت زبان فارسي و حماسه ملي محسوب ميشود، تجليل ميکنيم.
ملکي ادامه داد: سرودن شاهنامه بر پايه ابومنصوري را از زمان سي سالگي فردوسي ميدانند. شاهنامه پرآوازهترين سروده و يکي از بزرگترين نوشتهاي ادبيات زبان فارسي است و فردوسي سيوپنج سال از عمر با برکت خويش را بر سر سرايش شاهنامه گذاشته است.