صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موفقیت آهنگی که نخست‌وزیر بریتانیا را دروغگو می‌خواند

موفقیت آهنگی که نخست‌وزیر بریتانیا را  دروغگو می‌خواند

آهنگي که در آن ترزا مي، نخست وزير بريتانيا «دروغگو» خطاب ميشود، دررتبه سوم جدول رسمي تکآهنگها قرار گرفته است.
گروه کپتين اسکا (Captain Ska )، اجرا و تهيه اين آهنگ را برعهده دارد. در اين آهنگ بخشهايي از سخنراني‌‌ها و مصاحبههاي خبري نخست وزير بريتانيا هم آورده شده است. در اين آهنگ موضوعهايي چون سرويس بهداشت ملي بريتانيا، آموزش، انتخابات و فقر مطرح ميشوند. در بخشي از آهنگ در باره ترزا مي گفته ميشود «او يک دروغگو است، دروغگو... نمي توانيد به او اعتماد کنيد.» اين آهنگ (Liar Liar GE2017 ) نام دارد و از جمعه گذشته در دسترس عموم قرار گرفته است. اما راديوهاي مهم از پخش آن خودداري کردهاند.  بيبيسي در بيانيهاي گفته است :»ما آهنگها و يا هنرمندان را ممنوع نميکنيم ، اما براساس دستورالعملها ما بايد بي طرف باشيم و در حال حاضر بريتانيا در آستانه انتخابات قرار دارد، بنابراين ما اين آهنگ را پخش نميکنيم.» کاپتين اسکا گفته است: «موفقيت اين آهنگ نشان مي دهد که مردم از اين دولت که براي ثروتمندان است، خسته شدهاند. ما از حمايت فراواني برخوردار شدهايم . پيام ما اين است مردم در صورتي که با هم باشند، قدرت تغيير جامعه را دارند.» تاکنون حزب محافظه کار نخست وزير بريتانيا واکنشي به اين آهنگ نشان نداده است. (بي بي سي)