صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گشایش نخستین کتاب‌‌خانۀ بریل برای نابینایان در کابل

گشایش نخستین کتاب‌‌خانۀ بریل  برای نابینایان در کابل

نخستين کتابخانه زير نام آرمان در کابل براي نابينايان گشايش يافت. ياسمين محمدي، بانوي که براي نخستينبار کتابخانة آرمان را براي نابينايان ساخته ميگويد، هدف از ساخت اين کتابخانه شگوفايي افکار و دانش نابينايان است.
به گفتة او، هماکنون 120 جلد کتاب با فهرست بهداشتي، تفريحي و معلوماتي به گونة بريل و 300 جلد کتاب برقي را گردآوري کرده و در خدمت نابينايان گذاشته است.
بانو محمدي ميگويد که اين شمار کتابها تا اندازة در حل مشکلات آموزشي نابينايان سودمند خواهد بود و مشکلاتشان را حل ميکند. دانشآموزان ليسه مسلکي نابينايان کابل نيز با ابراز خرسندي ميگويند که ساخت اين کتابخانه در شگوفايي افکار و دانش آنان سودمند بوده و همپنان بر اندوختههايشان ميافزايد.
حسيبالله يکي از دانشآموزان ليسة مسکلي نابينايان ميگويد، ساخت اين کتابخانه در بخش افزايش معلومات علميشان سودمند است.
به گفتة او، ساخت اين کتابخانه بخش بزرگي از مشکلات آنان را حل ميکند.
مليحه يکي ديگر از اين دانشآموزان ميگويد، با استفاده از اين کتابخانه ميتوانند تواناييهايشان را افزايش داده و معلومات مورد نيازشان را به سادهگي به دست آرند.
رحيلمحمد فرمولي، معين فني و مسکلي وزارت معارف هنگام گشايش اين کتابخانه ميگويد، ساخت اين کتابخانه يگ گام مثبت و ارزنده است.
او ميگويد، وزارت معارف در نظر دارد تا کارهاي بنيادي را در بخش آموزش و پرورش نابينايان کشور انجام دهد. بر بنياد معلومات وزارت معارف، هماکنون 11 مکتب نابينايان وجود دارند که با در نظرداشت شمار نابينايان در کشور، اين مکاتب بسنده نيست. (سلام وطندار)