صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگذاری نمایشگاه عکس «دوستی افغانستان-ترکیه» در هرات

برگذاری نمایشگاه عکس  «دوستی افغانستان-ترکیه» در هرات

مسول دفتر کمکهای ترکیه به افغانستان در هرات میگوید که این عکسها پیشینه یک صد ساله دارند و از آرشیف ملی ترکیه به افغانستان آورده شدهاند.
نزدیک به صد عکس تاریخی که نمایانگر پیشینه دوستی افغانستان و ترکیه استند در نمایشگاهی در هرات به نمایش گذاشته شدهاند.
مسول دفتر کمکهای ترکیه به افغانستان در هرات میگوید که این عکسها پیشینه یک صد ساله دارند و از آرشیف ملی ترکیه به افغانستان آورده شدهاند.این عکسها بخشهایی از چندین شهر افغانستان و نیز دوستی میان شاه امان الله و جنرال فخرالدین، نخستین سفیر این کشور را در کابل نمایش میدهند.در یکی از این عکسها دیده میشود که پرچم ملی  افغانستان بر تن سفیر ترکیه در کابل و پرچم ترکیه بر تن شاه امان الله پادشاه افغانستان است.داکترعلی ارغون چنار، مسول دفتر تیکای ترکیه در هرات، گفت: «رابطهیی مان بسیار دراز و با اهمیت است و این را شما میتوانید ازین عکسها ببینید. ما تلاش میکنیم نشانههای دیگری از دوستی تاریخی افغانستان و ترکیه به نمایش بگذاریم.»شماری از بازدید کنندهگان این نمایشگاه میگویند که دیدن این نگارهها سبب ادامه دوستی میان شهروندان افغانستان و ترکیه خواهند شد.ماریا بشیر، فعال جامعه مدنی، گفت: «دیدن این عکسها ما را با تاریخ و رابطههای تاریخی میان مردمان افغانستان و ترکیه بیشتر آشنا میسازد و این دوستیها ازین راه به نسلهای بعدی به میراث گذاشته خواهند شد.»
محمد اسماعیل کهن، بازدید کننده، گفت: «من ازین عکسها یک رابطه عمیق و دوستانه را میان دولت و مردمان ترکیه و افغانستان یافتم. امیدوارم این رابطهها حفظ شوند و ما بیشتر از گذشته این دوستیها را ادامه دهیم.»درین نمایشگاه، عکسهای از پادشاهان افغانستان و محمود طرزی، پدر روزنامهنگاری کشور که صد سال پیش از سوی عکاسان ترکی در کابل ثبت شده بودند، نیز به نمایش گذاشته شدهاند .