صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قصر امان الله خان در مُقُر غزنى در معرض تخريب قرار دارد

قصر امان الله خان در مُقُر غزنى در معرض تخريب قرار دارد

شهرغزنى (٢١ دلو ٩٦): قصر ساخته شده از سوى غازى امان الله خان در ولسوالى مُقُر غزنى، در اثر بى توجهى مقامات ذيربط با تهديد تخريب مواجه است.
دستور ساخت اين قصر، ٩٦ سال پيش از امروز زمانى صادر گرديد که غازى امان الله خان، با خانم خود يکجا از کابل به سمت کندهار حرکت کرده بود. برخى از باشندگان اين ولسوالى مى گويند که غازى امان الله خان، اين قصر را به خواست خانمش ملکه ثريا اعمار کرده بود و در جريان سفر به کندهار، چند شب  و روز با وزرا و افراد خود در آن ساکن بود.
اما برخى از باشندگان مُقر مى گويند که اين قصر، در حال حاضر با تهديد تخريب شدن مواجه است؛ ارگان هاى ذيربط بايد براى آن توجه نمايند. اکنون يک شعبۀ تاسيسات اردوى ملى در اين قصر مستقر است.
حمیدالله قوماندان اين شعبه، امروز(٢١دلو) به آژانس خبرى پژواک گفت که از چهار سال گذشته بدينسو، در اين قصر مستقراند.
او افزود: «ما که اول آمديم وضعيت خيلى خراب بود، قصر را چند بار پاک کرديم؛ اما اکنون با خطر تخريب مواجه است، حکومت بايد در مورد آن اقدام نمايد.»
نيک محمد ١٢٠ ساله باشنده منطقۀ ميرخان ولسوالى قره باغ غزنى به پژواک گفت: «به ياد دارم که امان الله خان، اکثرا با اسپ و قاطر سفر مى کرد، براى چند روز در اين قصر مستقر مى شد.»
او گفت که غازى امان الله خان براى چند روز در اين منطقه مستقر مى شد و شکايات مردم را نيز مى شنيد.
حاجى نورالله باشنده منطقۀ فاميلى ولسوالى مقر نيز به پژواک گفت که بخش بيشتر قصر امان الله خان تخريب شده است.
او افزود: «چند سال بعد، چند نفر به نام سروى مى آيند و پس گم ميشوند، کسى از آن معلومات ندارد که چه ميکنند.»
به اساس معلومات او، اين قصر در حومۀ ولسوالى مقر موقعيت دارد، از همين رو بهانۀ نا امنى نيز مطرح شده نمى تواند. از سويى هم محبوب الله رحمانى مسوول آبدات رياست اطلاعات و فرهنگ غزنى، به پژواک گفت که تاکنون دو بار سروى به منظور بازسازى اين قصرانجام شده است.
 او افزود: «واقعا اين يک قصر تاريخى است؛ اما اکنون بخش هاى بيشتر آن تخريب شده است، کوشش نموديم که آن را شامل بودجۀ سال مالى جارى کنيم؛ اما اين کار نشد.»
به گفتۀ رحمانى، کوشش مى کند که در بودجۀ سال مالى آينده، آن را در نظر بگيرد و بالاى آن کار شود. قابل ذکر است که اين قصر، علاوه بر اتاق هاى بودوباش؛ هوتل، باغ و ساير ملحقات نيز دارد. ولسوالى مقر، در صد کيلومترى مرکز غزنى در مسير کابل- کندهار موقعيت دارد.