صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قلعه‌ای ‌ با قدمت ۱۵۰ سال در کابل نیاز به بازسازی دارد

قلعه‌ای ‌ با قدمت ۱۵۰ سال در کابل  نیاز به بازسازی دارد

از قلعهای که قدمت آن نزدیک به ۱۵۰سال گفته میشود، اکنون همچون یک مکان رسمی کار گرفته میشود.
این یگانه قلعه در کارته پروان شهر کابل است که به گفتۀ تاریخ نگاران مشهور به قلعۀ «نُه برجه» است اما در حقیقت برجهای کمتری داشت. تاریخ نگاران میگویند که بیشترین آسیب به این قلعه در زمان امیرعبدالرحمن رسیده است.
غلام محمد محمدی، تاریخ نگار کشور در این باره گفت: «اگر این اثرهایی که از صد سال و بیش از آن حفظ نشود، یک کشور مدنیت خودش را از دست میدهد.»
نهاد فیروز کوه میگوید که باری این نهاد، این قلعه را نوسازی و بازسازی کرده است.
هدایت الله احمدزی، مهندس انستیتوت فیروزکوه می گوید: «در اینجا ما در توسعه و نوسازی شروع کردیم که مرحله نخست آن نوسازی دیوار پیش روی قلعه بود.»
بربنیاد گفتههای نهاد فیروزکوه، در سال ۲۰۰۶میلادی این قلعه ویرانه یی بیش نبوده است اما اکنون نیز به توجه جدی نیاز دارد.