صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقاش چینی تجربه‌هایش از زندگی در افغانستان را به نمایش گذاشت

نقاش چینی  تجربه‌هایش از زندگی در افغانستان  را به نمایش گذاشت

در این تابلوها که نابرابریها در برابر زنان و تواناییهای زنان افغانستان به تصویر کشیده شده اند در کابل به نمایش گذاشته شدهاند.
مووین لی، یک بانوی نقاش چینی تجربۀ یک ماه زندگیاش در افغانستان را در ۲۵ تابلو نقاشی کرده است.
در این تابلوها که نابرابریها در برابر زنان و تواناییهای زنان افغانستان به تصویر کشیده شده اند در کابل به نمایش گذاشته شدهاند.
مووین لی، میگوید که زنان افغانستان رسیدن به آرزوهای شان را دست نیافتنی میبینند، در حالی که به باور او این گونه نیست و دختران افغان توان رسیدن به آرزوهای شان را دارند.
این نقاش چینی، میافزاید که با نقاشیهایش خواسته که اندیشۀ جامعه تغییر کند و به خواستهها و آزادیهای زنان احترام گذاشته شود.
مووین لی، یک ماه پیش از سوی گروه هنرسالار به کابل دعوت شد: «از زمانیکه افغانستان آمدم - پیش از آن سفری به ایران داشتم - میبینم که زنان با مشکلات بسیار روبهرو هستند و به حقوق بسیاری از آنان حرمت گذاشته نمیشود. من خواستم کاری به پشتیبانی از آنان انجام بدهم. امیددارم این نقاشیهای من، ذهنیتها را در جامعه تغییر دهد و به حقوق و خواسته های زنان حرمت گذاشته شود.»
پیش از این، گروه هنرسالار هنرمندانی را از هند و سویس نیز به کابل دعوت کرده است.
امید شریفی، مسؤول گروه هنرسالار میگوید: «این هنرمند، همان محدودیتهایی‌‎ را که احساس میکند و محدودیتهایی را که بر زنان در افغانستان وضع شدهاند، از آنها الهام گرفته و خواسته است این نمایشگاه پیامی باشد از بهر آزادی بیشتر و احترام بیشتر به زنان.»
در همین حال، شماری از بازدیدکنندهگان این نمایشگاه نیز از این کار نقاش چینی استقبال میکنند.
الیاس الفت، یکی از این بازدیدکنندهگان در این باره گفت: «این نمایشگاه یک پیام مثبت دارد. تمامی مردان و زنانی که در یک جامعه زندگی میکنند، مردان باید این را بدانند که یک زن از حقوق کامل برخوردار است.»
مسعود حسینی، یکی از عکاسان افغانستان که نیز در این نمایشگاه شرکت کرده بود، نیز بیان داشت: «من امیدوار استم که در آیندهها زمانی که هنرمندان بیرونی میآیند، وضعیت ما همان اندازه پیشرفت کند که آثارهای بهتری از هنرمندان از افغانستان داشته باشند.»
برقه یا حجاب، همچو یکی از پوششهای اجباری بر زنان در تمامی این نقاشیها بازتاب داده شده است.