صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نمایشگاهی از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار

برگزاری نمایشگاهی  از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار

برگزارکنندۀ این نمایشگاه میگوید پساز وقوع هر رویداد به محل رفته و این پارچهها را گردآوری کردهاست.
احمدولی عسکرزی، جوان کندهاری نمایشگاهی را از پارچه‌‎های فلزی برجامانده از حملههای انتحاری برگزار کردهاست.
او میگوید که از هشتماه بهاینسو، پساز هر انفجار به محل رویداد میرفت و پارچه‌‎های فلزیی برجامانده از آن حمله را، گردآوری میکرد و هدف از برگزاری این نمایشگاه، هنرهای معاصر را بهنمایشگذاشتن چهرۀ زشت انسانیت گفته است.
پارچههای آهن هرکسی را بهیاد لحظههای دردناکی میاندازد که از انتحار و انفجار با خودش برداشتهاست.
برگزارکنندۀ این نمایشگاه میگوید هشتماه کوشیدهاست که این بازماندههای حملههای انتحاری وانفجاری را پساز وقوع هر رویداد در کندهار، گردآوری کند.
احمدولی عسکرزی، برگزارکنندۀ نمایشگاه، گفت: «من میخواهم که از این راه زیانهای جنگ را به مردم خود معرفی نمایم، بهطور مثال یک مجسمه ساختهام که در مرکز امریکا موقعیت دارد و بسیار مشهور است و هدف من از این کار ایناست که بسیاریاز مشکلاتمان ازسوی آمریکا است.»
در این نمایشگاه، هنرهای معاصر جنگ یا چهرۀ زشت انسانیت بهنمایش گذاشته است.
بسمالله، یکتن از بازدیدکنندهگان، در این باره گفت: «اگر چنین نمایشگاهها زیاد شود و از زیانهای جنگ به مردم گفته شود، مردم نتیجۀ خوب از آن خواهد گرفت و این نخستینبار است که در کندهار یک جوان چنین یک ابتکار را انجام میدهد و درخور ستایش است.»
بهباور شرکتکنندهگان این برنامه، برگزاری چنین نمایشگاهها برای شناساندن کسانیکه خون میریزند، با اهمیت است.
فضلباری بریالی، رییس اطلاعات و فرهنگ کندهار، گفت: «این ابتکار در کندهار کاملن جدید است، و ابتکار دیگر ایناست که از پارچههای برجاماندۀ مجسمه ساخته شدهاست و کوشش میکنیم که دراین عرصه دیگر جوانان را نیز آموزش بدهیم و این هنر را بیشتر رشد بدهیم.»
این نمایشگاه برای چند روز بهروی بازدیدکنندگان باز خواهد بود.
این نخستینباری است که در کشور نمایشگاهی از بازماندههای حملههای هراسافگنانه، برگزار میشود.