صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سینماگران: انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ خیانت به فرهنگ کشور است

سینماگران:  انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ خیانت به فرهنگ کشور است

رئیس برکنار شدۀ افغان فلم، میگوید که نوارهای دیداری وشنیداری کشور با قدمت نود ساله که در آرشیف افغان فلم با حرارت ویژه یی نگهداری میشوند در صورت انتقال از این بخش، با خطر نابودی روبهرو خواهند شد. رئیس جمهور غنی، حکمی صادر کرده است که آرشیف افغان فلم در درازای ده روز به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شود.
هزاران حلقه فلم داستانی از نود سال سینمای افغانستان و نیز انبوهی از فلم های مستند و خبری، در یک درجۀ حرارت ثابت در ساختمان آرشیف افغان فلم، در یک بخش شهر کابل نگهداری می شوند.
سینماگران، این حکم رئیس جمهور را خیانت به فرهنگ و هنر کشور و اشتباه جبران ناپذیر رئیس جمهور میگویند و تأکید دارند که رئیسجمهور باید حکمش را پس بگیرد.
جوان شیر حیدری، رئیس اتحادیۀ سینماگران افغانستان میگوید: «در جهان، نام ما مثلأ زنده است که ریاست افغان فلم داریم؛ حالا خانۀ ما را اگر بخواهند به انگلیس بدهند، و انگلیس اگر خود لندن را برای ما بدهد، به فرهنگ افغانستان چه فایده میکند.»
لطیف احمدی، فلمساز نیز میافزاید: «این یک خیانت ملی بزرگ تاریخی است که هیچ وقتی این را دولت جبران کرده نمیتواند.»
ابراهیم عارفی، رئیس افغان فلم که بربنیاد حکم ریس جمهور، یک و نیم ماه پیش برکنار شده است میگوید که سالها زمان برد تا آرشیفی با درجه حرارت ثابت در کشور ساخته شود و بخشی از فلمها نیز دیجیتل شوند، اما انتقال این آرشیف به معنای نابودی نود سال فلم افغانستان است: «قطعأ هیچ تضمیمی وجود ندارد. این مثل سفر بری جنگی است؛ رئیس جمهور یک فرمان نوشته می کند و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون آن که در بارۀ آن فکری کند، فرمان را به افغان فلم میفرستد که در یک هفته، آرشیف افغان فلم به ارگ انتقال داده شود.»
در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که این دستور به علت نگهداری بهتر از آرشیف افغان فلم و نیز دادن زمین این آرشیف به سفارت بریتانیا صادر شده است.
صابر مومند،  سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ بربنیاد حکم رئیس جمهور، این آرشیف در یک جای مصون که همان آرشیف ارگ است انتقال داده می شود.»
در حالی که سفارت بریتانیا به گونۀ رسمی در این باره چیزی نگفته است، اما گزارشها میرسانند که پس از حمله مرگبار سال پار در چهار راه زنبق شهرکابل، اکنون این سفارت به محوطه افغان فلم در نزدیک سفارت امریکا انتقال خواهد یافت.