صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت چهره شناخته شدۀ کشور روی دیوار سفارت هالند نقاشی شدند

هفت چهره شناخته شدۀ کشور  روی دیوار سفارت هالند نقاشی شدند

سفارت هالند در کابل هفت چهرۀ شناخته شدهای از هنرمندان، خبرنگاران و ورزشکاران را بر دیوار این سفارت نقاشی کرده است تا امیدها نسبت به آینده افغانستان بازتاب دهد. 
سفارت هالند در کابل هفت چهره از هنرمندان، خبرنگاران و ورزشکاران کشور را بر دیوار این سفارت نقاشی کرده است.
وزیر خارجه هالند با شماری از دیپلومات‌‌هایاین کشور امروز این نقاشی های دیواری را رونمایی کرد. وی میگوید که این نقاشیها امیدها و باورها را نسبت به آینده افغانستان بازتاب میدهند.
این نقاشی با هفت چهره شناخته شده کشور «من چهره افغانستان نوینام» نام دارد.
استیف بلوک، وزیر امور خارجه هالند، گفت: «مردم افغانستان درباره این چهرهها میدانند و به آنها افتخار میکنند. با این نقاشی ما امیدها و باورها را به آینده افغانستان به نمایش میگذاریم.»
کار این نقاشیها از سوی گروه هنرسالار انجام شده است.
ذبیح الله مدبر، همانگ کننده گروه هنرسالار، گفت: «در هر بخش ما توانستیم که یکی از قهرمانان را دورهم بیاوریم و آن را نقاشی کنیم و به جهانیان بگوییم که ما در کنار جنگ و انفجار، چنین قهرمانانی نیز داریم.»
یکی از عکاسان کشور که یکی از هفت چهره نقاشی شده روی دیوار سفارت هالند است میگوید که نیاز است که چهره نوین افغانستان به کشورهای دیگر نشان داده شود تا همه بدانند که در افغانستان تنها جنگ نیست.
مسعود حسینی، عکاس، گفت: «دیدن این چهرههایی که در افغانستان کار میکنند، ماندهاند و شناخته شدهاند و کارهای خارق العادهیی انجام دادهاند. یک امید به جوانان میدهد و سبب میشوند که برای دیگر جوانان الگو شوند.»
با وجود سالها جنگ در افغانستان، امیدها و باورها به یک آینده بهتر از جوانان کشور گرفته نشدهاند و این جوانان در تلاش هستند که جهانیان نیز بدانند که جوانان افغانستان هنوزهم امیدوار به تامین صلح و یک زندگی بهتر در افغانستان هستند.