صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آریانا سعید جایزه آزادی شورای اتلانتیک را دریافت کرد

آریانا سعید  جایزه آزادی شورای اتلانتیک را دریافت کرد

بانو سعید، نخستین افغان است که این جایزه معتبر جهانی را دریافت میکند.
آریانا سعید، آوازخوان و مدافع حقوق زنان افغانستان، شنبهشب (۲ سرطان) جایزه آزادی شورای اتلانتیک را دریافت کرد. او، در حالیکه تعهد سپرد تا «آخرین رمق» به مبارزهاش برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه میدهد، جایزه آزادی شورای اتلانتیک را به فرخنده و رخشانه، دو بانوی کشور که قربانی خشونتها علیه زنان در افغانستان شدند، وقف کرد.
او، در این باره گفت: «این واقعیت که من، بهعنوان یک هنرمند زن افغان و یک فعال حقوق بشر و حقوق زن، میتوانم در وسط میدان فوتبال در کابل گام بردارم و اجرا کنم، جاییکه زنان، زمانی نهچندان دور وحشیانه مجازات میشدند؛ یک نشانهی واضح است که پیشرفت در حال انجام است.»
سعید جایزهاش را به دو قربانی اخیر خشونت جنسیتی در افغانستان اختصاص داد و شب را با اجرای کوتاهی از یک آهنگ فارسیکه در آن قدرت زنان را جشن گرفت، پایان داد.
شورای اتلانتیک، مستقر در واشنگتن، همهساله از افراد و سازمانهای فوق العادهایکه مدافع آزادی و پیشرفت دهنده علت آزادی در سراسر جهان میباشند، ستایش میکند.
آریانا سعید، در سخنانیکه پساز دریافت جایزه آزادی در شهر برلین آلمان ابراز کرد، گفت: «بهعنوان یک زن از افغانستان، بهویژه یک هنرمند زن از کشوریکه زمانی نهچندان دور، موسیقی در آن کاملاً منع بود، احساس افتخار و خوشبختی میکنم که این جایزه را در یافت میکنم.»
بانو سعید گفت همواره به وی گفته میشود که جرأت و شهامت زیاد دارد، اما آریانا سعید اعتراف کرد «شهامتیکه او ظاهر میکند، برخاسته از جرأت و استقامت زنان قهرمان افغانستان است.» زنانیکه بهگفتهی او باوجود معضلات و ناامیدیها، هنوزهم به مبارزه خود برای تحقق آزادی این قشر جامعه ادامه میدهند.
مادلین آلبرایت، شصتوچهارمین وزیر امور خارجه ایالات متحده، آریانا سعید، آواز خوان افغان، بنا العبد، دختر ۹ساله سوری و نویسنده کتاب «جهان عزیز»، و بنیاد بینالمللی رسانههای زنان، دریافتکنندگان امسال جایزه آزادی شورای اتلانتیک بودند.