صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش درآمد نویسندگان هالیوودی به مدد رسانه‌های مجازی

افزایش درآمد نویسندگان هالیوودی به مدد رسانه‌های مجازی

رسانههای جدید از رایانه گرفته تا واقعیت مجازی به عامل و نیروی اصلی رشد در میزان درآمد نویسندگان عضو انجمن نویسندگان هالیوود در سال ۲۰۱۷ بدل شدهاند.
اعضای انجمن نویسندگان غرب آمریکا در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد قابلتوجه ۲.۸ درصدی درآمد و افزایش آن به ۱.۴۱ میلیارد دالر بودند. دلیل اصلیاین رشد، دریافت سود بیشتر از فلمهای سینمایی و حق امتیازهای اضافی حاصل از رسانههای جدید بود.
انجمن در گزارش سالانه خود به اعضایش اعلام کرد که درآمد کل اعضا برای چهارمین سال متوالی از ۱.۲ میلیارد دالر فراتر رفت و تعداد نویسندگانی که افزایش درآمد داشتند با افزایشی ۱.۸ درصدی به ۵۸۱۹ نفر رسید.
گفته میشود این آمار و ارقام نشانگر اقتصاد سالم تجارت سرگرمی هستند.
درآمد فلمنامهنویسان هالیوودی سال گذشته با افزایش قابلتوجه ۶.۱ درصدی به ۴۲۰.۹ میلیون دالر و تعداد نویسندگانی که افزایش درآمد داشتند هم با رشد ۳.۹ درصدی به ۱۹۴۰ نفر رسید. درآمد نویسندگان پلتفورمهای تلویزیون و دیجیتال با افزایش ۱.۴ درصدی به ۹۷۶.۳ میلیون دالر رسید و تعداد نویسندگان فعال در این عرصه با کاهش ۱۳ نفری معادل ۴۶۷۰ نفر شد.
میزان حق امتیازهای اضافهای که نویسندگان انجمن از سریالهای تلویزیونی دریافت کردند در سال گذشته با افزایش ۱۱.۸ درصدی به ۴۳۰.۷ میلیون دالر رسید. در این قسمت رسانههای جدید (رایانه، موبایل، واقعیت مجازی و سرویسهای آنلاین) بالاترین رشد را با ۵۶.۹ درصد از ۴۱.۰۹ میلیون دالر درآمد به ۶۴.۴۹ میلیون دالر که برابر با یک چهارم کل حق امتیازهای اضافه تلویزیونی است به خود اختصاص دادند.
گزارش انجمن نویسندگان غرب آمریکا که جدا از انجمن نویسندگان شرق آمریکا است و ۵ هزار عضو دارد، نشان میدهد کهاین نهاد سال مالی خود را که سیویکم مارچ ۲۰۱۸ به پایان رسید با ۶۷ میلیون دالر دارایی کل خالص تمام کرد.
بر پایه سود کل ۳۹.۲ میلیون دالری که بالاتر از ۳۴.۳ میلیون دالر سال قبل بود انجمن برای نخستین بار در سال مالی مورد اشاره مازاد بودجه عملیاتی ۸.۲ میلیون دالری به ثبت رساند.
در گزارش انجمن آمده است: این مازاد، محصول افزایش درآمد کل نویسندگان و هدایت آن به بخشهای تلویزیون و رسانههای جدید و همچنین درآمدهای سرمایهگذاری جدید کسبشده از بازار سرمایه قوی بود.
از سوی دیگر، هزینههای سالانه انجمن هم سه میلیون دالر بالاتر رفت که دلیلش هزینه مذاکرات قرارداد کلی نویسندگان و همچنین آمادهسازی برای مذاکرات جدید با سازمانهای استعدادیابی بود.