صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نمایشگاه نقاشی بانوان برای حفظ محیط زیست در کابل

برگزاری نمایشگاه نقاشی بانوان برای حفظ محیط زیست در کابل

بیست بانوی نقاش، به منظور حفاظت از محیط زیست ۸۰ اثر نقاشی شان را در یک نمایشگاۀ دو روزه در باغ بابر کابل، به نمایش گذاشتهاند.
برگزار کنندهگان این نمایشگاه، میگویند که ازبهر آگاهی دهی در بارۀ محیط زیست و نیز به نمایش گذاشتن توانایی بانوان، این نمایشگاه را برگزار کردهاند.
تمنا رستمی، یکی از این بانوان است که هفت تابلوی نقاشیاش در اینجا به نمایش و فروش گذاشتهاند.
تمنا می ‎‌گوید سه تابلویی را که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در مدت یک ماه با دست نقاشی کرده است: «سه تابلو با انگشت کار شده و متباقی با بورس؛ یکی از این نقاشی ها گل آفتاب پرست است که به معنای روشنایی است.»
در همین حال، شماری از بازدید کنندهگان این نمایشگاه، از برگزاریاین گونه نماشگاهها استقبال میکنند و آن را برای رشد توانمندی زنان با اهمیت میخوانند.
به باور آنان، اگر زمینه برای زنان در کشور بیشتر فراهم شود، آنان میتوانند از پس تمامی مشکلات برآیند و برای بیرون رفت کشور از بحران، راههای حل بهتری جستجو کنند.
نجیبه اکبری، یکی از بازدیدکنندهگان این نمایشگاه گفت: «تابلوهایی بسیار قشنگ استند. کار خود وطن ما است و ما باید این کار را حمایت کنیم.»
عبدالصمند، بازدید کنندۀ دیگر نیز افزود: «این قابل افتخار است و وقتیاینجا میآیم شگفت زده میشویم.»
در بخشی از این نمایشگاه بانوان، ساخته‌‎های دستی و خوراکههای را که در خانه آماده کردهاند نیز برای فروش گذاشتهاند.