صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در مسیر پرواز؛ نمایشگاهی برای ایجاد همدلی و صلح

در مسیر پرواز؛ نمایشگاهی برای ایجاد همدلی و صلح

مسؤولان این نهادها میگویند، تلاش کردهاند تا با برگزاریاین نمایشگاه، برای مردم دربارۀ صلح و همدلی بگویند و اثرهایی را هم که برای نمایش در این نمایشگاه برگزیدهاند، نیز بازتاب دهندۀ همین موضوع است.
بیست هنرمند، یکصد اثرهنری شان را در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشتند.
این اثرها که مشمول خطاطی، رسامی و نقاشی میشوند برای دو روز در نگارستان ملی به دید عموم گذاشته شده بودند.
این نمایشگاه، از سوی «باغ صلح و امید» و نگارستان ملی، برگزار شده بود.
مسؤولان این نهادها میگویند، تلاش کردهاند تا با برگزاریاین نمایشگاه، برای مردم در بارۀ صلح و همدلی بگویند و اثرهایی را هم که برای نمایش در این نمایشگاه برگزیدهاند، نیز بازتاب دهندۀ همین موضوع است.
عظیمالدین اسدی، یکی از خطاطانی شهر کابل است که چهار اثرش را در اینجا به نمایش گذاشته است. اسدی، از ده سال بهاینسو به سبک نستعلیق خطاطی میکند. او میگوید پس از آن‌‍که از نیروهای امن و نظم عامه بازنشسته شد، بیشتر روی کارهای هنریاش تمرکز کرد.
این یکی از اثرهای اسدی است. او در این اثرش، شعری را که در بارۀ رویداد خونین حمله برخبرنگاران در شش درک کابل، سروده، خطاطی کرده است: «این اثرم دربارۀ خبرنگارانی که در رویداد ده ثور شهید شدند، میباشد.»
اجرای موسیقی و تیاتیر و نمایش لباس، از بخشهای دیگر این نمایشگاه بودند. در کابل که کمتر کسی بدلیل نگرانیهای امنیتی جرآت میکند در مکانهای مزدحم و پر رفت و آمد تجمع کنند، اما حضور بازدیدکنندهگان در این نمایشگاه چشمگیر بود – از جوانان گرفته تا سالمندان و کودکان.
امید نور که در دانشگاه کابل پزشکی میخواند، میگوید چند سالی میشود به نقاشی رو آورده. او هرچند تاکنون به گونۀ آماتور کار میکند، اما امیدوار است زمینه برایش فراهم شود تا بگونۀ حرفهییاین مسیر را ادامه دهد: «هدف من این است که بتوانیم از طریق هنر، برای مردم خوشی را به ارمغان بیاورم.»
«در مسیر پرواز»، نام این نمایشگاه دو روزه بود.
برگزار کنندگان این نمایشگاه، میگویند می کوشند برنامههای فرهنگی دیگری را نیز برگزار کنند تا بتوانند حداقل روزنهیی برای شهروندان باز کنند.