صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ظرف باستانی قاچاق شده به بریتانیا به افغانستان برگردانیده می‌شود

ظرف باستانی قاچاق شده  به بریتانیا به افغانستان برگردانیده می‌شود

این ظرف، برای نخستین بار در بریتانیا به نمایش گذاشته شده است و قرار است که به زودی به افغانستان بازگردانیده شود.
یک ظرف باستانی که از افغانستان به بریتانیا قاچاق شده بود، دوباره به کشور بازگردانیده میشود.
روزنامۀ «سندی تلگراف» بریتانیا گزارش داده است که این ظرف نقرهای، بیش از چهار هزار سال قدامت دارد.
این ظرف، برای نخستین بار در بریتانیا به نمایش گذاشته شده است و قرار است که به زودی به افغانستان بازگردانیده شود.
پولیس بریتانیا، این ظرف را دو سال پیش از یک میدان هوایی در نزدیک لندن یافته بودند؛ اما هیچ کسی به اتهام قاچاق آن بازداشت نشده است. بسیاری از اثرهای باستانی افغانستان در سالهای جنگ به کشورهای خارج قاچاق شدهاند. بخشی از این اثرها اما در سالهای اخیر دوباره به کشور بازگردانیده شدهاند که اکنون در موزیم ملی نگهداری میشوند.