صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کار باز سازی قصر چهلستون پایان یافت

 کار باز سازی قصر چهلستون  پایان یافت

در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشهای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود.
قصر چهلستون پس از دو دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شده است و آماده پذیرایی از شهروندان کشور است.
این قصر همراه با باغ آن بر گسترۀ شصت جریب زمین در منطقه چهل ستون کابل موقعیت دارد.
طرح بازسازی این قصر و باغ آن از سوی شبکۀ انکشافی آغا خان و با کمک مالی حکومت آلمان در درازای سهونیم سال انجام شده است. شبکۀ انکشافی آغا خان بیشتر روی بازسازی داشتههای فرهنگی در کشور کار میکند.
این قصر که همچو یکی از بازماندههای باستانی نزد وزارت اطلاعات وفرهنگ ثبت است، تاریخ نگاران میگویند که این قصر دوصد سال پیش در زمان شاه زمان ساخته شده بود و پیش از ویران شدن در جنگهای داخلی کابل، همچو مهمان خانه برای پذیرایی از نمایندهگان کشورهای بیرونی کار گرفته می شد.
موقعیت این قصر به گونهای است که هر پنجره آن نمایی گستردهیی از اطراف این قصر را از کابل به همراه دارد.
در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشهای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود.
امان الله صاحب زاده، مدیر ارشد برنامههای بنیاد فرهنگی آغاخان گفت:«شیوه جدیدی است که مهندسان آن را رم ایرت نام گذاشتهاند که مخلوطی از خاک، سمنت و ریگ و در وسط آن قسما از بانکس و در جاهایی از سیخ گول نیز کار گرفته شده اند و این کار برای تحکیم بیشتر آن صورت گرفته است.»
یک جمنازیوم به شمول چندین میدان ورزشی سرباز، ساختمانی برای برگزاری نمایشگاهها، چندین غرفه برای خرید و فروش مواد خوراکه در شروع باغ و در وسط باغ در بازی این باغ افزوده شده است.
این ساختمان که در گذشته کاربرد خاصی نداشته است اکنون برای منزل بالای آن باری کتاب چای خانه و منزل پایایی آن برای کتاب خانه دوباره بازسازی شده است.
عمراخان مسعودی  رئیس پیشین موزیم ملی گفت:«زمانی که من این قصر را دیده بودم تمامی وسایل آن به شمول ظرف های آن از نقره ساخته شده بودند و تا روزهای اخر حکومت دکتر نجیب الله فعال بود.:»
اسدالله، باشنده کابل گفت:«در زمان داود خان این جا مقام های خارجی از کشورهای دیگر در این قصر پذیرایی میشدند. در این جا آنان نشست های رسمی شان را برگزار می کردند و نیز برای آنان نان آماده میشد و پذیرایی می شد.»
گسترده قصر چهل ستون همراه با باغ آن شصت جریب زمین است اکنون که آماده پذیرایی از شهروندان کشور است انتظار میرود که سالانه هشت صد هزار تن از این باغ بازدید کنند و عواید آن دوباره بر مصرف مصرف شود.