صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب «روایت یک انتخاب» نوشته‌ عزیز رویش رونمایی شد

کتاب «روایت یک انتخاب» نوشته‌ عزیز رویش رونمایی شد

آنگونه که نویسنده خود در کتابش نوشته و در سخنرانیاش نیز یادآوری کرد؛ روایت یک انتخاب، صورت جمعبندی یک تجربهی سیاسی واقعی شماری از نخبگان و دانش‌‌آموختهها است که نویسنده حضور در این مجموعه را اولین تجربهی مبارزات سیاسیاش میخواند.
روایت یک انتخاب، دومین اثرعزیز رویش است که دیروز(دوشنبه، 23 میزان) در سالون «فرانسیس دوسوزا» در لیسه عالی معرفت رونمایی شد.
مراسم رونمایی این کتاب با سخنرانی و نقد چند تن از نویسندگان و اجرای موسیقی توسط گروه هنری لیسه عالی معرفت برگزار شد.
«روایت یک انتخاب» خاطرهی سیاسی آقای رویش در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 است که نگاهی به مسایل سیاسی آنروز در جامعه دارد؛ این کتاب بیانگر تلاش سیاسی یک مجموعه در قالب فکر جمعی است که به خاطر برنامهسازی برای یک نظامِ در آینده کار میکنند.
داکتر تیمور شاران، نویسندهی کتاب «دولت شبکهای» یکی از منتقدین این کتاب بود و در سخنرانیاش نوشتن کتابهایی چون روایت یک انتخاب را جسارت و تداوم فرهنگ خاطره نویسی سیاسی در افغانستان خواند.
او افزود که پیش از این ادبیات سیاسی و گفتمان سیاسی افغانستان توسط خارجیها نوشته میشد که آنان جریانهای سیاسی و اجتماعی دخیل در رویدادهای افغانستان را نظر به رابطهی آنها با دولتهای غربی بررسی میکردند.
به گفتهی آقای شاران، این یک نگاه کامل و همه شمول و بازتاب درستی از وضعیت سیاسی-اجتماعی افغانستان نبود، اما امروز نویسندگانی که به نوشتن خاطرات سیاسی شان پرداخته اند، کار شایستهای است تا برای نسل آینده و جوانان امروز رهنمون و ابزار شناخت از سیاستهای جاری در کشور باشد.
در همین حال، جواد سلطانی، نویسنده و استاد دانشگاه، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که «روایت یک انتخاب» را جزئی از تاریخ شفاهی افغانستان خواند و گفت؛ این کتاب مجموع از نوشتههای آقای رویش است که از تاریخ 16 سنبله 1394 تا دلو 1394 به صورت پاورقی در روزنامهی «جامعهی باز» نشر شده بود.
داکتر قاسم وفاییزاده، نویسندهی کتاب «سیاستورزی قومی و بنای صلح در افغانستان» دیگر سخنران این برنامه بود. او با نگاهی به بحثهایی که در کتاب مطرح شده، گفت که این اثر روایتهای شخصی نویسنده در یک برههی حساس و بیانگر تنشها و چالشهای موجود و سد راه تلاش یک قشر فرهنگی و سیاسی کشور است که در کابل برای تحول سیاسی در سطح کشور کار میکند.
آقای وفاییزاده نشر این کتاب را دستمایهای دانست برای دانستن یک تجربهی واقعی که نویسنده آن را زیسته است و رهنمونی خواند برای آگاهی جوانان کشور از سازوکارهای سیاسی و فرایند تلاش سیاسی یک مجموعهای که منتج به تشکیل «اتاق فکر» و بالارفتن نقش نخبگان دانشگاهی در کشور میشود.
در پایان مراسم، عزیز رویش(نویسندهی کتاب) گفت که هرچند این کتاب پیش از این در روزنامه «جامعهی باز» منتشر شده بود، اما هدف از چاپ این کتاب، بازگو کردن کارها و مسایلی است که مربوط به «اتاق فکر» بود و یا در حاشیهی اتاق فکر میگذشت. اتاق فکر، تیمی از نخبگان و دانشآموختگان کشور بود که در انتخابات ریاست جمهوری 2014 در تیم «تحول و تداوم» وارد کارزارهای انتخاباتی شده بودند و نویسنده یک عضوی از این مجموعه بود که اکنون خاطره سیاسی آن دورهاش را در قالب یک اثر منتشر کرده است.
این کتاب توسط موسسه تاریخ شفاهی افغانستان در یک جلد، 458 صفحه با تیراژ سه هزار نسخه به حمایت مالی انجینیر ظفیر در کابل چاپ شده است. آقای رویش پیش از این در سال 1391 کتاب «بگذار نفس بکشم» را به چاپ رساند که بیانگر خاطرههای 30 سالهی او در داخل و خارج از کشور است.