صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجموعه داستان «حرامزاده» رونمایی شد

مجموعه داستان «حرامزاده» رونمایی شد

مجموعه داستان «حرامزاده» نوشته رضا خرمي نقد و رونمايي شد.
این مجموعه داستان که نام آن(حرامزاده) برگرفته از عنوان یکی از داستانها میباشد، روز پنجشنبه، 10 عقرب 1397، در دانشگاه غرجستان-کابل با تدویر برنامه فرهنگی-هنری رونمایی شد.
دکتر عیدمحمد شیرزاد، استاد دانشگاه که یکی از سخنرانان این محفل بود، نام این اثر را در جامعه سنتی افغانستان حساسیتآفرین خواند و گفت: «انتخاب عنوان «حرامزاده» نشانی از خاص بودن، جسارت و آزادی فکر نویسنده است که همزمان با انتخاب عنوان متفاوت؛ طنز، کنایه و شیوایی ادبیات در جملات از ابتکارهای او در این مجموعه داستان است.»
او افزود که حرامزاده یک واقعیت انکار شده در جامعه ما است. به گفته او نویسنده در این داستانها خود را به عنوان زن قرار داده، درک و روحیات جنسیت خودش را تبدیل کرده که برای نویسندگان این کار بسیار دشوار است تا یک نویسندهی مرد مسایل را آنگونه درک کند که با روحیات زن درک میشود.
اما شهریار آرمان، نویسنده و منتقد ادبی در مورد نام این کتاب گفت، گاهی عنوانهای حساسیتبرانگیز یا دغدغهآفرین به گونهای عمل میکند که حاشیه علیه متن میشود: «عنوان «حرامزاده» اصل محتوای این اثر را تحت تاثیر قرار داده است.»
او افزود که ادبیات داستانی در افغانستان به سه دسته تقسیم میشود؛ 1. ادبیات داستانی متعهد علما: این ادبیات میخواهد انسان را از راه دین به تعالی برساند؛ 2. ادبیات داستانی متعهد چپگرایان: این ادبیات با تفاوتی از تیپ نخست به انتقاد و بازگویی مسایل اجتماعی از آدرس چپیها میپردازد و 3. ادبیات داستانی نویسندگان جدید غیر متعهد: این نویسندگان تیپ جدیدی است که تازه به نوشتن آغاز کرده و هیچ زمان سانسور نمیشوند. همین عدم سانسور باعث میشود که مسایل را ولو حساسیتآفرین ولی بدون پرده بیان کنند که عدم تعهد شان نسبت به هنجارهای اجتماعی را به نمایش میگذارند.
در همین حال، عارف بهرام، استاد دانشگاه یکی از سخنرانان این برنامه بود و در خصوص محتوای این کتاب گفت که حرامزاده دردها و مشکلات درون جامعه را بازتاب داده است.
او افزود که نویسندهی این کتاب در داستانهایش از نشانهها و وضعیتی سخن گفته که برای مخاطب حس واقعیت موجود را تداعی میکند؛ از مکان و جزییاتی نوشته است که هرکس در ذهن خود چنین تصاویری را از این محیط دارد و آشنایی آن مخاطب را برای درک مسایل جاری در صحنههای داستانها کمک میکند.
فریده فریاد نیز از سخنرانان این مراسم بود که ابعاد جامعه شناختی این اثر را به بحث گرفت.
خانم فریاد گفت که نویسنده با استفاده از نگاه جامعه شناختی در داستانهایش درد جامعه و خرافهپرستی سنتی در افغانستان را بازتاب داده است. به گفته او، انگیزهی خلق هر اثری واقعیت موجود در محیط زندگی نویسنده و یا تاثیرپذیری از مؤلفههای ادبی است و از نگاه جامعه شناسی ادبی، فراگردهای موجود در آثار ادبی متأثر از مسایل نهفته در متن زندگی اجتماعی است. بنابراین نویسنده با توجه به وضعیت اجتماعی افغانستان که جهانبینی خودش محصور بر همین جغرافیا است، جامعهای را معرفی میکند که رؤیای رهایی و روزنهی روشن حتا در امید شان نیست.
وی همچنین در مورد ساختار این مجموعه داستان گفت که پایان بسته در این داستانها در تضاد با خواست امروزی خوانندگان ادبیات داستانی قرار دارد.
اما رضا خرمی، نویسندهی اثر گفت: «در جوامعی که پست مدرن نیست ما نمیتوانیم داستان باز را به خورد شان بدهیم؛ زیرا داستانهای باز بیشتر مخاطباش جوامع پست مدرن میباشد.»
او در مورد ایدهی «حرامزاده» گفت که انگیزهی نوشتار این کتاب تأثر خودم از رخدادها، افراد و واقعیتهای جاری در این محیط است.
او افزود: هرچند انتخاب این عنوان یک حرکت هنجارشکنانه تلقی میشود و تا آنجا که حتا پدرم به خاطر اختلاف نظر با نام این کتاب، در مراسم نقد و رونمایی اولین اثرم حاضر نشد و گفت در جامعه سنتی انتخاب این نام شایسته نیست.
آقای خرمی همچنان گفت که حرامزداه ضمن آنکه انسان بیتفاوت از نگاه بیولوژیک با دیگر انسانها میباشد، بلکه این گرایشهای فکری و اندیشه انسانها است که حرامزادگی و حلالزادگی را به کسی برچسب میزنند، ولی در جامعه ما واقعیتی است که انسانها از آن میترسد.
مجموعه داستان «حرامزاده» توسط رضا خرمی، دانشجوی سال چهارم ادبیات نمایشنامه نویسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه کابل است.
این اولین اثر آقای خرمی است که با ویراستار عصمت الطاف توسط «انتشارات دانشگاه» در 102 صفحه به تیراژ یک هزار جلد منتشر شده است.
تاجور، تقاعد، کلاغ آمریکایی، مردی که از خود میترسید، قووو، حرامزاده، همدست گرگها، دوازده طبقه، روباه سفید و والا حضرت؛ 10 داستان مشمول این کتاب است.