صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری مسابقه کتاب‌خـوانی تحت عنوان حقـوق و مسئولیت‌های شهـروندی

برگزاری مسابقه کتاب‌خـوانی تحت عنوان  حقـوق و مسئولیت‌های شهـروندی

در میان اخبار دود و جنگ، گاهی خبرهایی مسرتبخش به گوش میرسد و هر شهروند آگاه آرزو میکند که دیگر خبری از جنگ و کشتار در کشور نباشد و بهجای آن از آبادانی و پیشرفت بشنوند. ولسوالی ناور ولایت غزنی یکی از ولسوالیهای پر نفوس و وسیع ولایت غزنی است که کمتر توجه به آن صورت گرفته است. در حوزه فرهنگی و معارف، مردم ناور تلاش کردهاند که در برخی موارد بار سنگین اعمار مکاتب و حتی پرداخت معاش معلمین را خود به عهده بگیرند. نبود تعمیر و کمبود کتاب و امکانات آموزشی مانع هزاران دانشآموز دختر و پسر در امر فراگیری آموزش نشده است. ولسوالی ناور علاوه بر ظرفیتهای علمی و فرهنگی در حوزه اقتصادی نیز ظرفیتهای بزرگی دارد که میتواند در صورت توجه به آن نهتنها برای خود باشندگان آن ولسوالی مثمر ثمر باشد، بلکه درآمدی بزرگ نصیب دولت مرکزی نیز خواهد کرد. ناور دارای جاذبههای گردشگری و زیستمحیطی بسیار مناسب است. برای حفظ و بقای این جاذبه زیستمحیطی، نیاز است تا راستای آگاهی دهی مردم برنامههایی روی دست گرفته شود. به طور نمونه آب ایستاده ناور سالانه میزبان پرندههای مهاجری هستند که بابت تغییر فصلی از یکجا بهجای دیگر نقلمکان میکنند و علاوه بر آن حیاتوحش ناور در برخی موارد با تهدید روبهرو هستند که این تهدیدات ناشی از شکار بیرویه برخی گونههای زیستی هستند. در این سالهای اخیر برخی شکارچیان بدون توجه به آثار سوء شکار ماهی با ژنراتورها، مبادرت به این امر نمودهاند که بهگونهای مشهود تعداد ماهیان در رودخانههای ناور کاهش یافته است. برای آگاهی دهی مردم در حوزه حقوق و مسئولیتهای شهروندی، گسترش فرهنگ مطالعه و حفظ محیطزیست؛ مسابقه کتابخوانی به ابتکار گروه فرهنگی عروج و حمایت جدی نوروزعلی علیزاده ولسوال ناور میان شاگردان لیسههای ناور برگزار شد.
در این مسابقه که حدود 600 جلد کتاب تحت عنوان حقوق و مسئولیتهای شهروندی میان شاگردان لیسههای ناور توزیع شد. به تاریخ 1 قوس امتحان برگزار شد که حدود 40 درصد شرکتکنندگان را خانمها تشکیل میدادند. این مسابقه بابت مسافت راه و سرمای زمستان در دو حوزه برگزار شد؛ یکی به حوزه «پس قرخ» برجگی و دیگری در لیسه بهایی.
نوروزعلی علیزاده ولسوال ناور در قسمتی از صحبتهایش گفت: علم تنها کلید توسعه و پیشرفت در افغانستان است و ما تنها از طریق فراگیری علم مدرن میتوانیم بر نارساییهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غلبه کنیم. کشورهای توسعهیافته جهان مانند غرب و آسیای شرقی زمانی به توسعه و رفاه دست یافتند که با جدیت تمام در راستای کسب علوم کاربردی از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. ولسوال ناور در باب حقوق مسئولیتهای شهروندی گفت: در هیچ جامعهای دولت-ملتسازی از بالا بدون مشارکت فعال و پویای مردم موفق نبوده است. در هر جامعهاین مردم هستند که حکومتگران و سیاستگذارانی را در میان خود پرورش میدهند که شایستۀ همان ملت هستند.
در این مسابقه از شاگردان ممتاز تقدیر به عمل آمد.