صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمایه‌گذاری یک زوج جوان در کابل روی ایجاد و پخش ادبیات کودک

سرمایه‌گذاری یک زوج جوان در کابل  روی ایجاد و پخش ادبیات کودک

يک زن و شوهر از مدتی بهاینسو میشود که به گونۀ مشترک در زمینۀ ایجاد ادبیات برای کودکان سرمایه گذاری کردهاند.
این زن و شوهر، میگویند که تاکنون بیش از ۴۷عنوان کتاب برای کودکان چاپ کردهاند که محتویات، نقاشیها و طراحیهای هفت عنوان آن از خودشان است.
نذیره حمید و شبیراحمد، هفت ماه پیش اقدام برای ایجاد و پخش ادبیات برای کودکان دست به کار شدند.
نذیره پزشکی متوسط و شبیراحمد مهندسی خوانده است. اکنون به شمول سه نویسنده و یک نقاش، یک تیم چهارده نفری استند که ماهانه یک کتاب تازه را با محتوا و نقاشیهای تازه برای کودکان وارد بازار کتاب میسازند.
نذیره حمید در این باره میگوید: «گروهی که در داخل کشور استیم و باهم کار میکنیم هفتۀ یک بار در ماه دورهم میآییم و و مشوره میکنیم که چه داستان را که برای کودکان با اهمیت باشد، بنویسم و طرح جدید خود انتخاب کنیم. زیرا ما در یک ماه یک کتاب تازه به  بازارمیفرستیم.»
این زن و شوهر میگویند که نخست با ۱۴۵ هزار افغانی این دو طرح خود را چاپ کردند و اکنون کودکان پنج ولایت خوانندگان کتابهای آنان استند.
شبیراحمد حمید، میافزاید: «ما از یکهزار شماره کتاب برای چاپ شروع کردیم و اکنون ماهانه ۴۸ هزار شمار چاپ میکنیم و هنوز هم از کودکان ما درخواستهایی دریافت میکنیم.»
زحل شجاع، دانشجوی رشتۀ نقاشی در دانشگا کابل است و تاکنون تصویرهای پنج کتاب این انتشارات را نقاشی کرده است این نقاش جوان میگوید که نقاشیهای کتابهای وی تاکنون از سوی کودکان خوب استقبال شدهاند: «طراحی که میکنیم زیاد به چشم نمیخورد چون یک اسکیج اولیه است اما وقتی کمپیوتری شده از چاپاب بیرون میشود کاملأ متفاوت میباشد.»
این جفت فرهنگی میگویند که بهای هر کتاب ۲۰ افغانی است تا کودکان بتوانند به سادگی هر ماه یک کتاب بخرند و بخوانند.