صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازتاب حجاب زنان در نمایشگاه خیابانی دختران نقاش در بلخ

بازتاب حجاب زنان در نمایشگاه خیابانی دختران نقاش در بلخ

یک نمایشگاه خیابانی از سوی شماری از دختران، روز پنجشنبه در شهر مزارشریف ولایت بلخ برای یک روز راه اندازی شد.
در این نمایشگاۀ نقاشی که زیر نام «بانوی فراتر از تاریخ» برگزار شده، بیش از ۵۰ اثر هنری به نمایش گذاشته شدهاند.
برگزار کنندهگان این نمایشگاه، میگویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه، نشان دادن توانایی دختران در بخش آفرینش اثرهای هنری است.
رحیمه یزدانی، یکی از برگزارکنندهگان این نمایشگاه به طلوعنیوز گفت: «پیام این نمایشگاه این است که یک بانو میتواند و توانایی این را دارد که یک جامعه را نجات دهد.»
بیشتر این اثرهای هنری در پیوند به حجاب زنان است. آفرینشگران این اثرهای هنری نیز دخترانیاستند که حجاب میپوشند.
فائزه حسینی که یک سالمی شود که نقاشی کار میکند، میگوید علاقه دارد تا مشکلات زنان جامعه را از این رهگذر به تصویر بکشد.
وی، به این باور است که زنان نقش اثرگذاری را در آوردن تغییرات مثبت در جامعه دارد: «هر کسی که ارادهاش را داشته باشد میتواند نقش مهم در جامعه داشته باشد.»
بازدید کنندهگان این نمایشگاه هم بیشتر جوانان استند. آنها از راه اندازی این نمایشگاه استقبال میکنند.
سجاد، یکی از بازدید کنندهگان این نمایشگاه در این باره میگوید: «جای مسرت است که یک عده از بانوان آمده و یک نمایشگاه خیابانی را با پیام مهمی راه اندازی کردهاند.»
فاضله، یکی دیگر از بازدید کنندهگان این نمایشگاه نیز میافزاید: «گویا این طور القا میشود زنی که میخواهد رشد کند باید مثل مرد باشد در حالی که نه ما میتوانیم رشد کنیم و زن باشیم.»
پیش از این نیز، شماری از دختران نقاش در بلخ از بهر پایان دادن به خشونتها در برابر زنان یک نمایشگاه خیابانی را در مزارشریف برگزار کرده بودند.