صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نارضایتی شدید شیکاگو از لغو اتهام‌ها علیه بازیگر «امپایر»

نارضایتی شدید شیکاگو از لغو اتهام‌ها علیه بازیگر «امپایر»

در حالی که ۱۶ فقره اتهام علیه بازیگر سریال «امپایر» اقامه شده بود، دادستانهای شیکاگو همه این اتهامها را پس گرفتند.
به نقل از گاردین، دادستانها قبول کردهاند اتهامهای مجرمانه علیه جاسی اسمولت بازیگر سریال «امپایر» را پس بگیرند که این باعث شده مسئولان عالی رتبه شیکاگو انتقاد شدید خود نسبت به زیر پا گذاشته شدن عدالت را نشان بدهند. ماه گذشته اسمولت متهم به ۱۶ فقره رفتار غیرقانونی شد چون گفته میشود دو نفر را استخدام کرده بود تا یک حمله نژادپرستانه را علیه او در مرکز شهر شیکاگو صحنهسازی کنند. پلیس میگفت او برای کسب شهرت و درآمد بیشتر در سریال «امپایر» این کار را انجام داده است.
اما روز سهشنبه دادستانها همه را شوکه کردند و تمام اتهامها را تقریباً پنج هفته پس از ثبت شدن، رها کردند. در عین حال پلیس توضیح خاصی در رابطه با این تصمیم نداد.
در یک کنفرانس خبری، راحم امانوئل شهردار شیکاگو این تصمیم را «سفیدشویی عدالت» خواند و گفت این حرکت به وضوح نشان میدهد که اگر فردی مشهور و ثروتمند باشد میتواند قسر در برود و رفتاری متفاوت با او خواهد شد. او خطاب به اسمولت گفت: «هیچ نجابتی در این مرد وجود ندارد؟»
اما اسمولت ۳۶ ساله میگوید بیگناه است. او بعد از اعلام این خبر شگفتانگیز با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «من در تمام درجات از همان روز اول صادق و متعهد بودهام. اگر قابلیت انجام حتی یک درصد از کارهایی را که به آن متهم شدهام داشتم پسر مادرم نبودم.»
او اضافه کرد: «این دورهای به شدت سخت در زندگی من بوده اما من مردی هستم که به تاریخ خودم آگاهی دارم و بنابراین هرگز خانوادهام یا زندگی و جنبش سیاهپوستان را این طور خدشهدار نمیکنم. امکان ندارد چنین کاری بکنم.»
این بازیگر ادعا کرده بود ساعت ۲ صبح بیست ونهم جنوری در حالی که داشته در مرکز شهر شیکاگو بعد از خرید از یک مغازه ساندویچفروشی به سمت خانهاش حرکت میکرده مورد حمله دو مرد قرار گرفته که شعارهای نژادپرستانه سر داده، او را کتک زدهاند، مایع سفیدکننده رویش ریختهاند و طنابی دور گردنش قرار دادهاند.
او گفته بود این دو مرد شعار انتخاباتی «دوباره آمریکا را بزرگ کنیم» دونالد ترامپ را سر داده بودند اما با فاصله کمی پلیس شیکاگو یک کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت اسمولت خودش این حمله را ترتیب داده است.