صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مـــن نژاد پرست نیستم

مـــن نژاد پرست نیستم

سم راکوِل جایزههای مختلف بازیگری ازجمله اسکار را برای فلم «سه بیلبرد بیرون ابینگ میزوری» گرفته است و متاسفانه بازی زیبای او باعث شد افراد بسیاری به غلط او را یکی از بازیگران نژادپرست بنامند.
بهترین بازی یک هنرپیشه زمانی است که تماشاگر حضور شخصیت فلم را کاملا درک کند و با او همذاتپنداری کند. سم راکوِل یکی از آن بازیگرانی است که تمام توانایی خود را بهکار میگیرد تا شخصیت داستان ملموس باشد و به خوبی به نمایش درآید. همین تعهد او به حرفهاش باعث شده او جایزههای مختلف بازیگری ازجمله اسکار را برای فلم «سه بیلبرد بیرون ابینگ میزوری» بگیرد و متاسفانه بازی زیبای او باعث شد افراد بسیاری به غلط او را یکی از بازیگران نژادپرست بنامند. او با هالیوود ریپورتر درباره اینکه آیا آماده است خود را از این برچسبزنیها برهاند یا نه، گفتوگو کرد. در این مصاحبه از او پرسیده شده که آیا تا بهحال به او پیشنهادی شده که او به خود بگوید: «دیگر بس است!» راکوِل پاسخ داد: «بله و بارها میشد در نقش شخصیتهای نژادپرست بازی نکنم و برای مدتی طولانی از آنها فاصله بگیرم. بارها نقش آدمی دهاتی و نادان را بازی کردم. خیلی جالب است چون من یک بچه شهری هستم و کارگردانها همیشه سعی میکنند من را به شکل روستاییها درآورند و افسار اسب به دستم بدهند! این مدل شخصیت اصلا در ذاتم نیست.» در «سه بیلبرد بیرون ابینگ میزوری» او نقش یک پولیس نژادپرست گستاخ را بازی کرد و بهدنبال آن، در فلم «بهترین دشمنان» رهبری گروهی از نژادپرستهای کوکلاکس کلان را برعهده گرفت و درنتیجه در بالاترین جایگاه یک نژادپرست ظاهر شد؛ اکران «بهترین دشمنان» از ۱۶ حمل امسال آغاز شد. در جدیدترین فلم تایکا وایتیتی به نام «جوجو ربیت»، راکول نقش یک سرباز نازی در جنگ جهانی دوم را بازی میکند؛ طبق برنامهریزی انجام شده، فلم «جوجو ربیت» ۲۶ میزان در آمریکا اکران میشود. بدون درنظر گرفتن نقشآفرینی او در «جوجو ربیت»، بهنظر میرسد در آینده شخصیتهای نژادپرست کمتر دامنگیر او شود چون راکول دو فلمنامه در دست دارد که از چنین نقشهایی خالی است.