صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقه تربوز‌خوری در افغانستان برای حمایت از تولیدات داخلی

مسابقه تربوز‌خوری در افغانستان برای حمایت از تولیدات داخلی

دهها زن و مرد جوان در ولایت قندوز افغانستان در مسابقه تربوزخوری شرکت کردند که هدف آن حمایت از تولیدات داخلی اعلام شده است.
مقام اول مسابقه به جوانی رسید که ۸ کیلو تربوز (تربوز) خورد.
ولایت قندوز به تولید تربوز و خربزه در افغانستان شهرت دارد، ولی نبود بازار فروش باعث شده که فعالان اجتماعی در این ولایت با برگزاری این مسابقه، مردم را به خرید و مصرف محصولات کشاورزان محلی تشویق کنند.
کشاورزان در ولایت فراه در غرب افغانستان نیز میگویند به دلیل افزایش تولیدات تربوز و ناامن بودن مسیرهای انتقال آن به سایر ولایتها قادر به فروش محصولات خود نشدهاند.
کاربران شبکههای اجتماعی در ولایت فراه در روزهای گذشته از کاهش قیمت تربوز به کیلویی ۲ افغانی خبر داده و دولت را متهم کردند که به برای بازاریابی تولیدات داخلی افغانستان کمکاری کرده است.
با افزایش انتقادها، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که اشرف غنی، رئیسجمهور، به دولت دستور داد که تربوزهای تولید شده ولایت فراه را برای نیروهای قولاردو (سپاه) میوند مستقر در قندهار و نیروهای سپاه ظفر مستقر در ولایت هرات خریداری کند.
در سالهای گذشته وزارت زراعت افغانستان میزان تولید تربوز را در ولایت فراه بیشتر از نیم میلیون تن اعلام کرده بود.