صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«مردان ایکس» محکوم به نابودی

 «مردان ایکس»  محکوم به نابودی

در سالهای اخیر مجموعه مردان ایکس با برخورد به جریانهای جدید سینمایی ناچار شد که به ساخت این فلم تن بدهد. فلمی که پس از اکران با نقدهای بهشدت منفی مواجه شد و در همان هفته ابتدایی اکرانش شکست بزرگی خورد.
جدیدترین فلم از مجموعه سینمایی مردان ایکس در تاریخ پانزدهم خرداد با نام «ققنوس تاریک» اکران شد. داستان این فلم در سال ۱۹۹۲ میگذرد که تقریبا ۱۰ سال پس از واقعه آپوکالیپس است و هشت سال قبل از اولین سری مردان ایکس. بسیاری از شخصیتهای مردان ایکس، در فلمهای مستقلی از این مجموعه حضور پیدا کردهاند و یکی از دلایل تولید چنین فلمهایی، اجبار مقطعی سازندگان کار به حذف شخصیت لوگان با بازی هیو جکمن بود. تا زمانی که هیو جکمن در فلم حضور داشت، مخاطبان به شخصیتهای دیگر توجه نمیکردند.
پس سازندگان مجموعه مجبور شدند داستان را بهجای پیش رفتن در زمان، به عقب برگردانند؛ کاری که اصطلاحا به اسپینآف معروف است. مجموعه ایکسمنها هم وقتی نمیتوانست در مقطعی هیو جکمن را در اختیار داشته باشد، اسپینآف کرد و ناچار شد به عقب بازگردد و شخصیتپردازی را از ریشه مردان ایکس آغاز کند. اولین مشکلی که در این بین پیش آمد این بود که هیچگونه برنامهریزی زمانی مشخصی برای سیر شخصیتها در این فلمهای مستقل وجود نداشت، بارها به ناچار بازیگران عوض شدند و جوانی آنها هیچ پرداخت خوبی نسبت به آینده نداشت. بهخصوص در همین فلم «ققنوس تاریک» که ماجرایش در سال ۱۹۹۲ میگذرد و شخصیتها همچنان در جوانی خود بهسر میبرند؛ در حالی که در سال ۲۰۰۰ قرار است شخصیتهای اصلی به سن بالایی برسند و پیر شوند.
در سالهای اخیر این مجموعه با برخورد به جریانهای جدید سینمایی ناچار شد که به ساخت این فلم تن بدهد. فلمی که پس از اکران با نقدهای بهشدت منفی مواجه شد و در همان هفته ابتدایی اکرانش شکست بزرگی خورد. ابرقهرمان زن این فلم که شخصیت اصلی قصه است، به مد جدید هالیوود مربوط میشود که در این سالها فلمها را یکی از دیگری بیشتر فمینیستی میکرد.
این موضوع میتواند سرگرمکننده باشد، درصورتیکه شخصیتهای خلقشده، سردرگم، توهینآمیز یا عجیب و غریب نباشد. منتقدان نیویورکتایمز در این باره نوشتهاند که این فلم بیش از حد از جلوههای سیجیای استفاده کرده و روند کند داستان ضربه بزرگی به تمام شخصیتها زده است درحالیکه نتوانسته زندگی شخصیتش را بهدرستی نشان دهد. دلیل دیگری هم میتوان برای این شکست بیان کرد که مربوط به کارگردان آن میشود. سیمون کینبرگ، نویسنده بیشتر فلمهای قبلی این مجموعه، برای اولینبار است که بهعنوان کارگردان کار انتخاب شده و بهطور کل، «ققنوس تاریک» اولین تجربه کارگردانی اوست و این در حالی است که کمپانیهای فلم فاکس و دیزنی هیچگاه به کارگردانی که اولین تجربهاش را میگذراند، فلمی برای ساخت نمیدهند. اتفاقات عجیب اینچنینی در این فلم کم نیستند؛ اما شاید برجستهترین بخش پروژه، موسیقی آن باشد. هانس زیمر، آهنگساز «ققنوس تاریک» درحالیکه دو سال پیش اعلام کرده بود دیگر برای فلمهای ابرقهرمانی موسیقی متن نخواهد ساخت، حاضر شد برای این فلم موزیک بسازد و همین سبب شد منتقدان بنویسند موسیقی فلم از خود آن بهتر است. این فلم درحالیکه قربانی شرایط حال سینمای هالیوود شده، به اجبار محوریت داستان را به یک شخصیت زن داده و در مقابل شخصیت منفی را هم یک زن معرفی کرده است تا در جو فمینیستی هالیوود چیزی کم نگذاشته باشد. اما مخاطبی که این فلم را میبیند، بیشتر بهدنبال شخصیتهای دیگر میگردد که از قبل برایش تعریف شدهاند و آنها را میشناسد. مجموعه مردان ایکس از همان ابتدا هم در تعاریف زمانی خود، بهشدت دست پایین عمل میکرد تا جایی که ساعتها زمان میبرد با تفکر به سیر زمانی و ترتیب این مجموعه پی برد. «مردان ایکس» منطق سفر در زمان را هیچوقت آنطور که قانعکننده باشد، رعایت نکرده است.
پس از ساخت فلم «لوگان» در سال ۲۰۱۷ که تبدیل به موفقترین فلم این مجموعه شد و واکنشی عجیب از طرف منتقدان و مخاطبان دریافت کرد. این فلم هم که آخرین فلم این مجموعه است با بدترین واکنشها روبهرو شد.
معرفی شخصیت  جین ایلین گری سامرز  یکی از شخصیتهای کمیکهای مارول است که در دسته مردان ایکس قرار داده شد و جزء افراد تاثیرگذار در این مجموعه شناخته میشود که با نیروهای کنترل ذهن و جابهجایی تمامی اجسام از راه دور، دارای قدرت زیادی در سطح امگا است و در کنار دیگر «مردان ایکس» قرار میگیرد.
این شخصیت در سهگانه ابتدایی این مجموعه حضور جدی داشت ولی به هیچوجه نتوانست همانند کمیکها ساخته شود و تبدیل به یک شخصیت مستقل همانند دیگر ابرقهرمانان نشد و در آخر این سهگانه توسط لوگان که شخصیت اصلی داستان است، از فلم حذف میشود. پس از چند فلم و معرفی افراد جدید، زمان آن میرسد که در فلم آپوکالیپس، شاهد حضور «جین ایلین گری سامرز» بهعنوان یک نوجوان، قبل از رسیدن به آن سنینی باشیم که در سهگانه ابتدایی شاهدش بودیم. این درحالی است که او اینبار بیش از پیش در فلم مجهول است و تعریف درستی پیدا نمیکند.