صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلق «ابرقهرمان زن» در هرات

خلق «ابرقهرمان زن»  در هرات

«دختر قهرمان افغان» عنوان بازی کمپیوتری است که توسط دوازده دختر جوان در مرکز کدنویسی زنان در هرات طراحی شده است.
این بازی در جریان سه ماه توسط این دختران کد نویسیشده و قابلیت استفاده بر روی سیستم عامل موبایل و کمپیوتر را دارد.
این دختران میگویند، به علت این که بیشتر بازیهای کمپیوتری موجود، دارای ابر قهرمان مرد هستند، آنان خواستهاند تا یک بازی با ابر قهرمان زن را بسازند و روانۀ بازار کنند. آنان هدف از این کارشان را به نمایش گذاشتن توانایی زنان افغان عنوان میکنند.
مهتاب حبیبی، یکی از دانشآموزان مرکز کُد نویسی در هرات میگوید، به علت این که در افغانستان حقوق زنان به گونۀ لازم در نظر گرفته نمیشود، از همینرو آنان خواستهاند با طرح این بازی نشان دهند که زنان نیز میتوانند قهرمان باشند.
به گفتۀ او، «دختر قهرمان این بازی با لباس سنتی که ترکیبی از رنگهای پرچم کشور است به مبارزه میپردازد و علاوه بر ایجاد تنوع در بازی، به گونهیی معرف فرهنگ و لباس زنان افغانستان بوده و نشاندهندۀ هویت افغانستانی این بازی است.»
احسان احراری، مسئول دفتر کد نویسی زنان در هرات میگوید که این دانشآموزان در جریان دو سال گذشته حدود 30 بازی را ساختهاند.
به گفتۀ او، این بازیها میتوانند چهرۀ نو از دختران افغانستانی را به جهانیان نشان دهد تا مردم بدانند که افغانستان تنها مکانی برای جنگ و دهشت نیست.
مسئول دفتر کد نویسی زنان در هرات میگوید، این دختران میتوانند در بخش ساخت بازیهای کمپیوتری با شرکای خارجیشان نیز به رقابت بپردازند و یا هم پروژههایی را که از سوی دیگر کشورها پیشنهاد شود عملی کنند.
این دختران پیش از این بازی «جغرافیای افغانستان» را به منظور معرفی ولایتها و ولسوالیهای کشور، طراحی و کد نویسی کردهاند.