صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بریتانیا سرهای مجسمه‌های بودایی ۱۵۰۰‌ساله را به افغانستان بازمی‌گرداند

بریتانیا سرهای مجسمه‌های بودایی ۱۵۰۰‌ساله را به افغانستان بازمی‌گرداند

موزیم بریتانیا اعلام کرده است که ۹ عدد سر پیکرههای بودایی و یک مجسمه نیمتنه را که در اواخر حاکمیت طالبان از افغانستان غارت و به بریتانیا آورده شده بود، به افغانستان برمیگرداند. قدمت این آثار به قرن چهارم میلادی برمیگردد.
این آثار تاریخی که در سال ۲۰۰۲ در پروازی از پیشاور پاکستان به طور غیرقانونی به بریتانیا آورده شده بود، در فرودگاه "هیترو" لندن از سوی نیروی مرزی این کشور ضبط شد.
آثار مصادرهشده پس از یک روند قانونی طولانی بالاخره سال گذشته به موزیم بریتانیا منتقل شد تا مورد تجزیه و تحلیل و فهرستبندی قرار بگیرد.
یک متصدی ارشد موزیم بریتانیا به رسانهها گفته است که در شکل اصلی، احتمالا این سرها رنگآمیزی شده و دارای پیکره بودهاند و برای تزئین صومعههای بودایی در سلطنت باستانی حوزه گندهارا در حدود ۱۵۰۰ پیش استفاده میشدهاند .
سنت جان سیمپسون، گفته است که این آثار احتمالا در زمان تشدید جنگ طالبان در سال ۲۰۰۱ از افغانستان به بیرون منتقل شده است.
طالبان در زمان حاکمیت شان در افغانستان مجمسمههای بزرگ بودا در بامیان را هم منفجر کردند.
آقای سیمپسون اضافه کرده است که بازگرداندن آثار تاریخی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند، اهمیت نمادین دارد.
بریتانیا پیش از این نیز صدها اثر تاریخی مربوط به افغانستان را به این کشور بازگردانده است.