صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نویسنده نامه پنجاه ساله داخل بطری پیدا شد

نویسنده نامه پنجاه ساله داخل بطری پیدا شد

مردی در آلاسکا که دنبال هیزم برای آتش میگشت، یک بطری پنجاه ساله پیدا کرد که پیغامی داخل آن بود.
تایلر ایوانف نامهای را در این بطری پیدا کرد که به زبان روسی نوشته شده و آن را برای ترجمه روی صفحه فیسبوکش منتشر کرد.
معلوم شد که این نامه را روز ۲۰ جون سال ۱۹۶۹ یکی از سرنشینهای کشتی روسی سولاک نوشته است.
رسانههای روسی ماجرای این بطری را دنبال کردند و نویسنده آن را یافتند: ناخدا آناتولی بوتساننکو.
وقتی به ناخدا بوتساننکو که ۸۶ سال دارد، خبر پیدا شدن بطری را دادند اشک در چشمانش حلقه زد.
او به تلویزیون روسیه گفت: "متن نامه شبیه دست خط من است. مطمئنم که نوشته من است."
آقای ایوانف که بطری را پیدا کرده میگوید برای پیدا کردن هیزم به محلی در سی کیلومتری غرب شیشمارف، دهکده محل زندگیاش رفته بود که این بطری را پیدا میکند.
او به یک روزنامه محلی گفت: "برای در آوردن چوبپنبه خیلی تقلا کردم. مجبور شدن از دندانهایم استفاده کنم."
"داخل بطری آب نرفته بود و هنوز بوی شراب یا چیزی شبیه آن میداد، بوی الکل کهنه. نامه هم خیس نشده بود."
نویسنده نامه از کسی که آن را پیدا میکند میخواهد که در پاسخ، نامهای به آدرس کشتی سولاک و خطاب به تمام خدمه آن بنویسد. او برای یابنده آرزوی سلامتی و عمر دراز میکند.