صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در مسیر تحول

در مسیر تحول

مجموعۀ نُه جلدی «در مسیر تحول» مجموعه مقالات، گفتگوها، سخنرانیها، بیانیهها و گزارشها، دیدارهای مردمی، ملاقاتها و سفرهای رسمی استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری است. این مجموعه، مقالات، گفتگوها، بیانیهها، سخنرانیها و گزارش دیدارها و سفرهای استاد دانش از سال 1383 تا آخر سال 1397هـ.خ را در برمیگیرد. در این مدت استاد دانش به سمتهای مختلف؛ چون اولین والی ولایت دایکندی، وزیر وزارت عدلیه، وزیر وزارت تحصیلات عالی و سرانجام معاونت دوم ریاست جمهوری ایفای وظیفه کرده است. این مجموعۀ نُه جلدی که توسط آمریت مطبوعات دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری ا.ا، گردآوری و تنظیم شده است، در خزان سال 1397 و بهار و تابستان 1398 منتشر شده است.
محمد هدایت، نویسنده و مشاور مطبوعاتی استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در بخشی از مقدمهاش در جلد اول این مجموعه نوشته است:
«شخصیت و جایگاه استاد دانش در وضعیت جدید کشور استثنایی و منحصربهفرد بوده است؛ زیرا او سوای فعالیتهای گستردۀ سیاسی و فرهنگی در دورۀ جهاد و مقاومت، از روزی که عضو کمیسیونهای تسوید و تدقیق قانون اساسی جدید شد تا سالهای پسین که مسئولیتهای بزرگ حکومتی را به دوش گرفت، مانند اولین والی ولایت نوتأسیس دایکندی، وزیر وزارت عدلیه، وزیر وزارت تحصیلات عالی و اکنون معاون دوم رئیس جمهور، هرگز راهی را نپیموده است که اتهام و برچسبی بر او زده شود.»
این بیانیهها در زمانهای متفاوت، مناسبتهای مختلف و زمینههای گوناگون توسط استاد دانش ارائه شدهاند که بدون شک بیانکننده و تبیینکنندۀ راه، روش و منش سیاسی و فرهنگی ایشان نیز هستند. در این بیانیهها طرحها، برنامهها، پیشنهادها، گزارشهای کاری و دیدگاههای جامع، ملی و سازندۀ استاد دانش را میتوان خواند. به گفتۀ هدایت: «از سوی دیگر استاد دانش چهرۀ دانشگاهی و سیاستمدار دانشمندی است که افزود بر بازی ارزندۀ سیاسی در متن حوادث سیاسی کشور، بخشی از تئوریهای عصر گذار و عبور از بحرانهای پیچیدۀ کنونی را بنیادگذاری کرده است.» از این لحاظ این بیانهها میتوانند مهم و ارزنده باشند.
به صورت عموم میتوان گفت که این بیانیهها از چند نگاه مفیدند:
1. از لحاظ تاریخی، بیانکنندۀ اوضاع سیاسی و اجتماعی یک دورۀ تاریخیاند؛ دورهای که هم ویرانههای جنگ را میتوان دید و هم نشانههای مدرنیته و دموکراسی و آزادی را. این معلومات تاریخیـ سیاسی هم اکنون بااهمیتاند و هم در آینده میتوانند چراغی بر اوضاع پیچیده، پرپیچوخم و پرفرازونشیب امروز باشند و برای محققان و پژوهشگران تاریخ، منبع ارزشمند و مفیدی خواهند بود.
2. از لحاظ محتوایی نیز ارزشمندند؛ زیرا این بیانیهها، سخنرانیها، مقالهها و گفتگوهای برخاسته از درون سالها مطالعۀ دقیق و تجربههای زیستهشدۀ سیاسی استاد دانشاند که با دقت و ژرفنگری تمام، تهیه و در مناسبتهای مختلف ارائه شدهاند. این بیانیهها و متنها، میتوانند زمینۀ شناخت شخصی از استاد دانش و دایرۀ آگاهی و دانش وی را نیز فراهم آورند.
3. این بیانیهها در کنار اینکه برههای از تاریخ را روایت میکنند، راه و روش و موضعگیریهای سیاسی استاد دانش را نیز در قضایا و حوادث افغانستان نشان میدهند.
4. نشر این بیانیهها سنگبنای راه تازهای را نیز میگذارد تا بزرگان و سیاستمداران دیگر نیز به همین شکل دست به تاریخسازی بزنند و مواد مفید برای نسلهای آینده از خود بر جای بگذارند تا آیندگان در قسمت اینکه امروز چه میگذرد، بیخبر و ناآگاه نمانند.
در ذیل مرور کوتاهی بر هر جلد این مجموعه انداخته میشود:
جلد اول، شامل چهلوسه بیانیه است. این چهلوسه بیانیه، گزیدهای از بیانیههای استاد دانش بین سالهای 1383 تا 1393 است. در این زمانها استاد دانش به عنوان والی ولایت دایکندی، وزیر وزارت عدلیه و وزیر تحصیلات عالی کار کرده است. در این دورهها و دورههای بعد، بیانیههای بسیاری در مناسبتهای مختلف ارائه شده است و از اینکه آنها در دسترس نبودهاند، شامل این مجموعه نیستند.
جلد دوم «در مسیر تحول» شامل بخشی از بیانههایی است که بین سالهای 1393 و 1395 صادر شدهاند. در این زمان استاد دانش به عنوان معاون دوم ریاست جمهوری ایفای وظیفه کرده است. این جلد در واقع روایتگر اوضاعواحوال سالهای یاد شده است. از بیانیههای این جلد میتوان دانست که چه اتفاقات عمدهای در کشور رخ داده و چه تصمیمهایی در سطح رهبری دولت گرفته شده است.
جلد سوم «در مسیر تحول» شامل بیانیههای سال 1396 میشود. این بیانیهها به مناسبتهای مختلف همین سال اختصاص یافتهاند و بیانکنندۀ موضعگیریهای استاد دانش، به عنوان معاون دوم ریاست جمهوری هستند. این بیانیهها نیز مانند بیانیههای سالهای گذشته نقششان را به خوبی بازی میکنند و حوادث و اتفاقات سال 1396 را روایت میکنند.
جلد چهارم «در مسیر تحول» دربرگیرندۀ بیانیهها و پیامهای استاد دانش، معاون دوم رئیس جمهور در سال 1397 است و 85 پیام و بیانۀ استاد دانش را دربر میگیرد؛ بیانهها و پیامهایی که به مناسبتهای مختلف نوشته شدهاند.
جلد پنجم «در مسیر تحول» به پیامها، مقالات، گفتگو و مصاحبههای استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، بین سالهای 1393 تا 1396هـ.خ. اختصاص یافته است. در این جلد 98 پیام، 22 مقاله و 10 گفتگو در 456 صفحه تنظیم شده است.
جلد ششم «در مسیر تحول» دربرگیرندۀ «گزیدهای از گزارشهای خبری معاونت دوم ریاست جمهوری، سالهای 1393 و 1394» است که در 774 صفحه تهیه و تنظیم شده است. در این مجموعه در حدود 530 گزارش از دید و بازدیدهای مردمی و رسمی و سفرهای داخلی و خارجی استاد دانش گردآوری شده است.
جلد هفتم به گزارشهای خبری معاونت دوم ریاست جمهوری در سال 1395» اختصاص یافته است. در این جلد 240 گزارش از دیدارها، سخنرانیها، محافل و برنامههایی است که شخص استاد دانش شرکت داشته است، گرد آمده و در 514 صفحه ترتیب داده شده است.
جلد هشتم به گزارشهای خبری دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، در سال 1396 اختصاص یافته است. این جلد در برگیرندۀ 358 گزارش است  و در 760 صفحه تهیه و تظیم شده است.
جلد نهم گزارشهای خبری دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری در سال 1397 را پوشش میدهد و در حدود 347 گزارش در 741 صفحه گردآوری و تهیه و تنظیم شده است.