صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محلى خوانان غور، در محفل «شب موسيقى»هنرنمايى کردند

محلى خوانان غور، در محفل «شب موسيقى»هنرنمايى کردند

فيروزکوه: شمارى از جوانان غورى، در محفل «شب موسيقى» که  به هدف زنده نگهداشتن فرهنگ اصیل موسیقی اين ولایت برگزار شده، میگویند که در پهلوی مشکلات اجتماعی، نبود امکانات و غيره سبب شده که موسيقى محلى فراموش شود.
دراین محفل که به ابتکارموسسۀ انکشاف ملی جوانان افغانستان برگزار شده بود،  ده ها تن از جوانان غور اشتراک کرده بودند.
محمد حسن حکیمی مسئول اين موسسه در غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که هدف اصلی اين برنامه، زنده نگهداشتن فرهنگ اصیل موسیقی ولایت غور است .
موصوف گفت: «ما همه جوانان را جمع کرده ایم تا این فرهنگ را زنده کنیم؛ چون تهدید گروه های تروریستی و افراد افراط گراه در جامعه، باعث شده که هنرمندان از موسیقی اصلی در غور دور گردند و ما خواستیم که باید این فرهنگ زنده نگهداشته شود.»
ده ها تن از جوانان غورى، شب گذشته دور از همه دغدغه های جنگ و کشمکش های سیاسی، در شهر فیروزکوه گرد هم آمدند و در یک فضای محبت انگیز، برای  زنده نگهداشتن موسیقی محلی غور هنرنمايی کردند.
حنیف قاضی زاده و حیدر دو تن از این جوانان می گویند که جمع شدن جوانان و شب نشینی ها، از یکسو روی فرهنگ قدیم شان تاثیر مثبت دارد و از سوی دیگر، برای وحدت و همدلی جوانان موثر است. حنیف قاضی زاده به پژواک گفت: «هدف از جمع شدن ما زنده کردن دوتار و دمبوره غوری است و خیلی خوشحال هستیم که امشب جمع شده ایم و از ارزش های فرهنگی خود پاسداری میکنیم.» حیدر نیز گفت: «آنچه که معلوم و هویدا است، هویت هر جامعه برمیگردد به تاریخ و فرهنگ آن جامعه، هنر و فرهنگ موسیقی محلی ولایت غور برمیگردد به فرهنگ مردم ما و باید زنده نگهداشته شود.»
آوازخوانان ولایت غور نیز از فراموش شدن موسیقی اصيل درآن ولايت شکایت دارند و میگویند که کمتر در این زمینه توجه شده است.
عید محمد محمدی، از آوازخوانان محلى درغور به پژواک گفت: «هيچ کسى به قصه موسیقی محلی نیست.»
شب نشینی ها و نواختن موسیقی، از گذشته های دور در بین مردمان ولایت غور رواج دارد؛ اما نفوذ فرهنگ های بیگانه، تهدید های گروه های مخالف و نبود امکانات سبب فراموشی این کار شده است.