صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«هاروی واینستین» به ۲۳ سال زندان محکوم شد

«هاروی واینستین» به ۲۳ سال زندان محکوم شد

در حالی که هاروی واینستین تهیهکننده بدنام هالیوود دیروز به ۲۳ سال حبس محکوم شد، شماری از هالیوودیها از این حکم استقبال کردند و موج این اظهارنظرها در اروپا و آمریکا ادامه دارد.
به نقل از روایتی، دیروز چهارشنبه حکم زندان واینستین تهیهکننده رسوای هالیوودی به ۲۳ سال زندان در یک زندان ایالتی نیویورک اعلام شد. این حکم به دنبال اثبات چند فقره آزار جنسی از سوی دادگاه صادر شد تا به زندگی حرفهای یکی از قدرتمندترین تهیهکنندگان هالیوود پایان دهد.
واینستین با شنیدن حکم یک بیانیه طولانی منتشر کرد که در آن اعلام میکرد واقعاً گیج شده و فکر میکند هزاران مرد و زن هم در این روند گیج شدهاند. وی افزود: نگران این کشور هستم.
حکم ۲۳ سال زندان واینستین بسیار نزدیک به حداکثر حکم است که ۲۹ سال تعیین شده بود. او میتوانست بین ۵ تا ۲۹ سال زندان شود و وکلایش تلاش داشتند با توجه به بیماری وی حکم ۵ سال را برایش به دست آورند.
میریام هیلی و جسیکا مان ۲ تن از زنانی که شکایت آنها در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت پیش از اعلام حکم واینستین در دادگاه صحبت و بر این تاکید کردند که رفتار او نه تنها با شأن آنها به عنوان یک انسان و یک زن معارض بود بلکه زندگی آینده آنها را نیز ویران کرد.
به دنبال اعلام خبر صدور حکم ۲۳ ساله برای واینستین هالیوودی ها نیز به آن واکنش نشان دادند. شماری از اتهام زنندگان به این تهیه کننده با صدور بیانیهای اعلام کردند حبس هر چقدر هم که باشد زندگی تباه شده قربانیان را جبران نمیکند. این زنان از نویسندگان نیویورکر و نیویورک تایمز هم تشکر کردند.
صدور این حکم در اروپا نیز با استقبال روبه رو شد و در بریتانیا که واینستین با پروندهای بزرگ روبه روست از آن به عنوان قانون میتواند موثر بیفتد، یاد شد.
در بریتانیا واینستین ۶ پرونده جداگانه در دست بررسی دارد. وکیل این پرونده از آن به عنوان یک جنگ بینالمللی یاد کرد و روند بررسی در آمریکا را تحسین کرد.