صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۴ جشنواره سینمایی با هم متحد شدند

۴ جشنواره سینمایی با هم متحد شدند

چهار جشنواره بزرگ سینمایی پاییزی اعلام کردند نیروهای خود را برای مقابله با عوارض کرونا یکی میکنند.
به نقل از روایتی، جشنوارههای ونیز، تورنتو، تلوراید و نیویورک اعلام کردند در اتحادی مشترک، فستیوالهای پاییزی را به جای رقابت، با روحیه همبستگی همه جانبه در دوره پسا کرونایی وارد عمل میکنند.
این چهار چشنواره مهم پاییزی که در مجموع در طول ۶ هفته برپا میشوند، با صدور بیانیهای اعلام کردند همه این جشنوارهها امسال سکویی متحد برای معرفی بهترینهای سینما خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: امسال از رقابت با همکاران مان در جشنوارههای پاییزی فاصله گرفتهایم و به این وسیله به همکاری متعهد میشویم. ما ایدهها و اطلاعات را به اشتراک میگذاریم و جشنوارههای خود را به بستری یکپارچه برای ارایه بهترینهای سینما بدل میکنیم. ما در خدمت فلم‌‌سازان، تماشاگران، روزنامهنگاران و همه اعضای صنعت سرگرمی هستیم که اکوسیستم سینما را رونق میبخشند.
هفتاد و هفتمین جشنواره فلم ونیز از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۲ تا ۲۲ سنبله) برگزار میشود و پس از آن جشنواره فلم تورنتو از ۱۰ تا ۲۰ سپتامبر (۲۰ تا ۳۰ سنبله) و سپس جشنواره فلم نیویورک از ۲۷ سپتامبر تا ۳ اکتبر (۶ تا ۱۲ میزان) برگزار میشود. تلوراید نیز از ۳ تا ۷ سپتامبر (۱۳ تا ۱۷ سنبله) برگزار میشود.
این بیانیه به امضای آلبرتو باربرا مدیر جشنواره ونیز، کامرون بیلی و جوانا ویسنته مدیران جشنواره تورنتو، اوجین فرناندز مدیر جشنواره نیویورک و تام لودی و جولی هانت سینگر مدیران جشنواره تلوراید رسیده است.