صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۶۰ اثر تاریخی از تپه «سبزآباد» ننگرهار کشف شد

۱۶۰ اثر تاریخی  از تپه «سبزآباد» ننگرهار کشف شد

۸صبح، ننگرهار: مقامات محلی در ننگرهار میگویند که پس از شش ماه کندنکاری، موفق شدهاند که ۱۶۰ اثر تاریخی را از تپه سبزآباد، در نواحی مرکز این ولایت کشف کنند.
به گفته مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، آثار کشف شده به دورههای اسلامی، کوشانی و بودایی تعلق دارند و قدامت آن به قرنهای مختلف بر میگردد.
آنان تصریح کردند که کار کندنکاری این تپه با استفاده از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شد و آثارهای به دست آمده پس از کندنکاری توسط باستانشناسان، به ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار سپرده شده است.
احمدشاه عمری، مدیر آبدات تاریخی ننگرهار روز سهشنبه، هژدهم سنبله به روزنامه ۸صبح گفت که کار کندنکاری این تپه از سال گذشته آغاز شده بود و شش ماه ادامه یافت.
همزمان با این، محمدمبین، مسوول کندنکاری «تپه تاریخی سبزآباد» و عضو ریاست باستانشناسی این ولایت افزود که در میان آثار به دست آمده، سکهها، تابوتها و مجسمههای گچی به دست آمده است.
وی گفت که علاوه بر آثار منقول، ۱۱ اثر غیرمنقول که شامل اتاقها میشود نیز به دست آمده است.
گفتنی است که بیشتر از این آثار به دلیل نبود موزیم در ننگرهار، به کابل انتقال یافته است.
فرهنگیان در این ولایت نبود موزیم در ننگرهار را «مشکلی بزرگ» تلقی میکنند و ساخت آن را از ضرورتهای اساسی میدانند.
آنان میگویند که بخشی از آثار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار نگهداری میشود که با توجه به نبود موزیم، مردم نمیتوانند از آن دیدن کنند و در مورد تاریخ آن نیز از سوی باستانشناسها جستوجو صورت نمیگیرد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار اما تعهد کرده است که به زودی اساس یک موزیم را در این ولایت مینهند و برای کشف سایر آثار تاریخی در ننگرهار تلاش میکنند.
رحیمالله خوگیانی، رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که همزمان با دوام کندنکاری برای کشف سایر آثار تاریخی در تپه سبزآباد، تلاش میکند که در این ساحه یک موزیم نیز ساخته شود.
وی افزود که موزیم در حوزه شرق کشور وجود ندارد، اما تلاش برای منظوری و ساخت آن ادامه خواهد یافت.
رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت که همزمان با تلاشها برای ساخت موزیم، این ریاست در نظر دارد که کارهای باقیمانده باغ «سراج العمارت» را تکمیل کنند و خلای فرهنگی را بر اساس طرحی که دارند، پُر کنند.
ننگرهار از ولایتهایی است که ساحات تاریخی آن به دلیل جنگهای کنونی به گونه غیرفنی استخراج و در برخی از موارد نیز غصب شده است.