صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تغییر قوانین جایزه بهترین فلم در اسکار

تغییر قوانین جایزه بهترین  فلم در اسکار

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار الزامات جدیدی برای افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در شاخه بهترین فلم اعمال خواهد کرد.
این چهار استاندارد جدید از نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۲۴ اعمال خواهد شد و فلم ها برای واجد شرایط شدن در شاخه بهترین فلم این جوایز باید حداقل حایز دو استاندارد آن باشند.
این چهار استاندارد مربوط به نمایش فلم، عوامل، استودیو و فرصت هایی برای آموزش و بیشرفت در دیگر جنبه های توسعه و اکران فلم است.
بر این اساس، فلم ها برای واجد شرایط شدن در شاخه بهترین فلم باید حداقل یک شخصیت اصلی و یا یک شخصیت مکمل مهم از اقلیت های قومی و نژادی داشته باشند، حداقل ۳۰ درصد از نقش های ثانویه باید از اقلیت های قومی و نژادی باشند یا خط اصلی داستان، مضمون و یا روایت بر روی این گروه از اقلیت ها متمرکز باشد.
بر اساس اعلام آکادمی، اقلیت ها شامل زنان، رنگین پوستان یا افرادی با معلولیت می شود.
شاخه بهترین فلم اسکار که به تهیه کننده فلم اعطاء می شود، تنها شاخه ای از این جوایز است که همه اعضای اکادمی حق رأی دادن برای آنرا دارند.
دسته دوم از استانداردهای شاخه بهترین فلم اسکار به رهبری خلاقانه و ترکیب عوامل فلم مربوط است. یک فلم برای واجد شرایط شدن در شاخه بهترین فلم اسکار باید حداقل دارای دو سمت کلیدی و یا دو مدیر دپارتمان از اقلیت های نژادی جنسیتی و جنسی داشته باشد، یا حداقل ۶ نفر از تیم عوامل فلم از این اقلیت ها باشند یا ۳۰ درصد از این عوامل فلم از اقلیت ها باشند.
دسته سوم از این استانداردها به فرصت های آموزشی و کارآموزی با حقوق برای دیگر عوامل است که نقش های کلیدی در فلم بر عهده ندارند و دسته چهارم استانداردها نیز به تیمهای بازاریابی، تبلیغات و توزیع آثار سینمایی مرتبط است.
فلم های از نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار که در سال ۲۰۲۴ برگزار می شود، باید حداقل دارای دو استاندارد از چهار استاندارد اعلام شده باشند تا واحد شرایط رقابت در شاخه بهترین فلم اسکار شوند.