صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سینماهای آمریکا به مرز ورشکستگی رسیدند!

سینماهای آمریکا به مرز ورشکستگی رسیدند!

رییس انجمن سینمادارهای آمریکا گفت آنها همین حالا به کمک نیاز دارند چون دارند با باز نگهداشتن سالنهای سینماها ضرر میکنند.
سالنهای زنجیرهای سینما در آمریکا نمیتوانند منتظر ورود جو بایدن به کاخ سفید بمانند و همین حالا به کمک نیاز دارند.
به گزارش مووی مگ، این پیغامی است که جان فیتین رییس انجمن مالکان سالنهای سینمای ملی آمریکا اخیراً داده و به نیابت از سینماهایی که سازمانش را تشکیل میدهند به دولت هشدار داده است.
او گفته کنگره باید در نخستین فرصت لایحه «صحنههایمان را نجات دهید» را تصویب کند. این تلاشی ۲ حزبی برای اهدای میلیاردها دلار کمک مالی به مکانهای برگزاری کنسرتها و سالنهای سینما است که ضربههای عظیمی از قرنطینههای مرتبط با کووید -۱۹ خوردهاند.
فیتین میگوید اگر این لایحه تصویب نشود، صنعت نمایش دچار موجی نابودکننده از ورشکستگی و انحلال شرکتها میشود. او میگوید زمان بسیار مهم است و در جلساتی که بین نوامبر و به قدرت رسیدن بایدن در ژانویه برگزار میشود، او دوباره خواستار تصویب آن خواهد شد.
حتی با وجود اینکه این لایحه هم از سوی جمهوریخواهان و هم دموکراتها مورد حمایت قرار گرفته، تصویب آن ممکن است سخت باشد. دلیلش این است که این لایحه بخشی از یک لایحه بزرگتر است که هنوز ۲ حزب سر جزییات آن مشغول بحث هستند و موضعشان به هیچ وجه به یکدیگر نزدیک نشده است.
فیتین گفت: ما امیدوار هستیم که از این ایده پشتیبانی بیشتری شود. ما خواستار یک برنامه کمکی ۱۵ میلیارد دلاری برای کسبوکارهایی هستیم که به خاطر بحران کرونا ضربه بزرگی خوردهاند. این شامل صحنههای نمایش، کنسرتها و سالنهای سینما می شود.
او اضافه کرد: تحت این قانون، اگر شما در سال ۲۰۱۹ مشغول کار بودید و وضعتان خوب بود و بعد در سال ۲۰۲۰ تعطیل شدید یا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتید، میتوانید مقداری کمتر از نصف سودتان در سال ۲۰۱۹ کمک مالی دریافت کنید.
به گفته او این مبلغ میتواند نقدینگی کوتاه مدت مورد نیاز شرکتها را تامین کند تا به آن سوی پاندمی برسند.
فیتین اضافه کرد: حتی با وجود اینکه در ۴۸ ایالت اجازه افتتاح دریافت کردهایم، بدون مجموعهای قابل توجه از فیلمهای بزرگ و با توجه به اینکه مردم هنوز نگران ویروس هستند، سودهایمان نابود شده هستند. ما داریم با باز نگهداشتن کسبوکارمان ضرر میکنیم. این وضعیت برای خیلی خیلی از شرکتها مرگ یا زندگی است.