صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجموعه داستان «دو هزار و بیست رقم منت» نقد و رونمایی شد

مجموعه داستان  «دو هزار و بیست رقم منت»  نقد و رونمایی شد

افغانستان ما: «دو هزار و بیست رقم منت» اثر جدید حکیم سروش نویسنده تازه کار و جوان افغانستان به روز پنج شنبه، 25 جدی در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ در دانشگاه ابنسینا نقد و رونمایی شد.
در این محفل دکتر سرو رسا رفیعزاده استاد دانشگاه و شهریار آرمان داستان نویس در مورد کتاب حرف زدند. دکتر رسا بر نکات قوت و ضعف داستان اشاره نموده و نیز از ویژگیهای این اثر گفت. شهریار آرمان پایبندی داستان به اصول مکتب کلاسیک، پیام محور بودن آن و هنجارشکنی نهفته در داستان را از نکات مثبت و برجستهی کتاب خواند.
بانو صابره چیغباف، فارغالتحصیل رشتهی ادبیات نمایشی دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه کابل، یک بخشی از داستانهای دو هزار و بیست رقم منت را به خوانش گرفت.
قبل از این از حکیم سروش داستان دیگری به نام «سیبهای درون قاب» چاپ شده است و این دومین تجربه سروش در داستان نویسی است.  این کتاب را یعقوب یسنا و یراستاری و موسسه انتشارات مقصودی در کابل در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسانده است. در این مجموعه داستان ده داستان کوتاه گنجانیده شده که  «بهای گزاف»، «پوقانهها»، «روزهای فراموش نشدنی»، «مزرعه»، «تحفهی ازدواج»، «چشمان براق»، «پایدان کشال»، «هی هی»، «برو گمشو» و «بوتهایش» از جملهای آنهاست.
حکیم سروش در رشته سینما در دانشگاه کابل تحصیل کرده است و در دورهی دانشجوییاش فلمهای کوتاه به نامهای «قلب سنگی»، «نماز ظهر»، «خط بارنَک»، «مرد خانه»، «آشیانه»، «تردید»، «مجازات و بُرقع» نیز ساخته است.