صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجموعه داستان «سگ‌های نامی قریه‌ی ما» به زودی چاپ می‌شود

مجموعه داستان «سگ‌های نامی قریه‌ی ما» به زودی چاپ می‌شود

افغانستان ما: تازهترین مجموعه داستان عبدالواحد رفیعی، نویسندهی اهل افغانستان، بهنام سگهای نامی قریهی ما به زودی چاپ خواهد شد.
آقای رفیعی در صحبت با روزنامهی افغانستان از چاپ این اثر در آیندهی نزدیک خبر داد. به گفته نویسندهی این کتاب، نه داستان کوتاه در این مجموعه گنجانیده شده که تم داستانها بیشتر اجتماعی است.
«سگهای نامی قریهی ما» این چهارمین اثر داستانی است که از عبدالواحد رفیعی در افغانستان منتشر میشود. قبل از این از آقای رفیعی مجموعه داستانهای «پیراهن سیاه با گل‌‌های سرخ»، «آشار» و «تلک گرگ» در کابل به چاپ رسیده است.
از جمله داستان «سگهای نامی قریهی ما» که نام اصلی کتاب نیز است، داستانیست نمادین که رواج سگ جنگی در افغانستان را به تصویر کشیده و در واقع کنایهی است به جنگهای داخلی در کشور.
مجموعه داستان «سگهای نامی قریهی ما» توسط توسط انتشارات آن در هرات چاپ خواهد شد. این انتشارات در هرات فعالیت دارد و عرصهی کارش را بخش ادبیات تشکیل میدهد. چندی قبل مسوول این انتشارات در گفتگویی با روزنامهی افغانستان این موضوع را بیان کرده بود.
نمونهی از متن داستان «سگهای نامی قریهی ما» را در زیر بخوانید:
«در هر دهی دراین دیار، سه چیز بودنش ضروری بود. و بدون آن به یقین هر دهی ازنفس میافتاد. یکی ملا بود، یکی میرآو و یکی هم سگ. ملا برای کفن ودفن مردهها وجودش واجب بود، البته درکنارِ آن عقد و نکاه هم میبست و باعث بقای نسلِ ده بود. میرآو برای کِشت وکار وجودش از آب کرده هم ضرورتر بود، ولی سگها وجودش فراتر از ضرورت، گاهی با آبرو و اعتبار اهالی ارتباط داشت.»