صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف اثری عجیب از «ون‌گوگ» در یک کتاب

کشف اثری عجیب از «ون‌گوگ» در یک کتاب

افغانستان ما: یکی از آثار غیرمعمول «ونگوگ» برای نخستینبار در یک کتاب کشف شد.
یکی از آثار «وینسنت ونگوگ» نقاش پرآوازه هلندی اخیرا در یک رمان کشف شد. این اثر شامل سه طراحی از افراد روستایی میشود و بر روی تکهای از کاغذ باریک خلق شده است. ارتفاع این کاغذ دقیقا برابر با ارتفاع کتابی است که در آن کشف شده است.
کشف آثار کاملا ناشناخته از «ونگوگ» تقریبا اتفاقی نادر محسوب میشود و ممکن است در هر دهه یک یا دو بار اثر جدیدی از این هنرمند کشف شود.
این کاغذ که طراحیهای «ونگوگ» بر روی آن خلق شده است به تازگی درکنار سایر آثار نمایشگاه جدید موزه «ونگوگ» واقع در آمستردام به نمایش گذاشته شده است.
با این که این اثر فقط به عنوان یک طراحی سهگانه در این موزه به نمایش گذاشته شده است اما گمان میرود این تکه کاغذ برای هدف دیگری خلق شده باشد.
یکی از کارشناسان موزه «ونگوگ» معتقد است این اثر به عنوان «بوکمارک» (نشانگر کتاب) خلق شده بود؛ چرا که طراحی کردن بر روی کاغذی در این ابعاد عجیب است، مگر آنکه دلیل مشخصی برای آن وجود داشته باشد. هم چنین باید به این نکته توجه کرد که این تکه کاغذ به راحتی در کتابی که در آن کشف شده بود جای میگیرد.
طراحیهایی که با پنسل بر روی این تکه کاغذ خلق شدهاند ناشیانه هستند؛ چرا که مدت کمی پس از آن که «ونگوگ» به دنیای هنر قدم گذاشته بود خلق شدهاند. اما با توجه به این که تعداد کمی از طراحیهای ابتدایی این هنرمند باقی ماندهاند این اثر از اهمیت برخوردار است. ممکن است قدمت این طراحی سهگانه در خزان سال ۱۸۸۱ خلق شده باشد.
ونسان ون گوگ یا وینسنت ویلم فان خوخ یک نقاش پسادریافتگر هلندی بود که کار او تأثیر گستردهای بر هنر سده ۲۰ داشت. کارهای او شامل شب پر ستاره، تکچهره، خودنگاره، چشمانداز، طبیعت بیجان، سرو، کشتزار گندم و گلهای آفتابگردان است. او از کودکی به نقاشی علاقه داشت ولی تا اواخر دهه دوم زندگیاش نقاشی نکرد.