صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمک مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ به هنرمندان

کمک مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ به هنرمندان

افغانستان ما: هارون حکیمی معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ از حمایت مالی شماری از هنرمندان کشور خبر داده است.
معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که قرار است به برخی از هنرمندان سابقهدار 100 هزار افغانی پول نقد کمک شود.
او گفته است که بر اساس پیشنهاد این وزارت و تایید رییس جمهور این کمکها به هنرمندان توزیع خواهد شد.
هارون حکیمی همچنین گفته است که در دو روز گذشته همکارانش به دیدار استاد سلام لوگری و استاد ولی رفتهاند و ضمن شنیدن مشکلات این هنرمندان، مقدار پول معین را به آنها مساعدت کردهاند.
معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ اما نگفته است که چه تعداد از هنرمندان در قالب این برنامه کمک مالی خواهد شد.
قابل یادآوری است که پیش از این نیز هنرمندان بسیاری نسبت به بیتوجهی و بی مهری دولت شکوه داشتند و میگفتند که دولت به هنرمندان توجه نمیکند.
یکی از این گلایهها از استاد گل زمان بود که دو سال پیش در یک مصاحبه تلویزیونی از نابسامانی روزگار گریه کرد و گفت که دولت او را به فراموشی سپرده است.
نشر این مصاحبه باعث واکنشهای زیادی میان کاربران شبکههای اجتماعی شد و کمکهای هم از سوی نهادهای خیریه و مردمی به او صورت گرفت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در همان زمان گفته بود که آنها برای حمایت از هنرمندان سالخورده برنامهای ندارند، ولی تایید کرده بود که این طبقه از هنرمندان با مشکلات زیادی روبرو هستند.