صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی عملکرد کرزی در سیزده سال گذشته

-

بررسی عملکرد کرزی در سیزده سال گذشته

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در دوره جدید رهبر و مجری نظام بود. در طول سیزده سال بر مردم افغانستان حکومت کرد. بنا است در 16 حمل سال 1393 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و حامد کرزی قدرت سیاسی را به تیم دیگر واگذار نماید. رئیس جمهور کرزی آخرین سخنرانی خود را در افتتاح مجلس نمایندگان ارائه نمود. او به دستاورد ها و مشکلات فراروی حکومت خود اشاره نمود. با وجود این که کرزی از عملکرد حکومت خود حمایت کرد اما برای ما این سوال مطرح است که آیا کرزی در طول سیزده سال حکومت عملکرد خوب داشته است و یا اینکه او نتوانسته است افغانستان را به گونه ای درست مدیریت نماید و به سمت توسعه و نوسازی پیش ببرد.‏ آیا از رئیس جمهور کرزی سپاسگزار بود؟ در این نوشتار تلاش می شود عملکرد رئیس کرزی را به بررسی گرفت.

بررسی عملکرد ابعاد مختلف حکومت رئیس جمهور کرزی ممکن نیست. به همین خاطر ما تلاش نموده ایم بخش های مهم و اساسی را به بررسی بگیریم. حکومت قانون، آزادی رسانه ها، وضعیت دموکراسی و حقوق بشر، سیاست خارجی و سیاست حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت از موضوعات است که در این نوشتار به بررسی گرفته می شود.‏ این موضوعات به گونه ای در سخنرانی رئیس جمهور کرزی در مجلس نمایندگان اشاره شده است. بنابراین با توجه به سخنان او این مسائل را مورد بررسی قرار می دهیم. این مسئله مسلم است که افغانستان بر اثر جنگ های زیاد ویران شده بود و رئیس جمهور کرزی ویرانه را بدست گرفت. بنابراین در بررسی عملکرد حکومت کرزی باید وضعیت سیزده سال قبل را نیز لحاظ نمایم.‏

اول؛ در عرصه رسانه ها ما پیشرفت قابل توجه نموده ایم. در زمان که حامد کرزی حکومت را به دست گرفت ما هیچ رسانه های صوتی، تصویری و چاپی خصوصی نداشتیم اما بعد از سیزده سال حکومت او افغانستان دارای تعداد زیاد رسانه صوتی، تصویری و چاپی داریم. در دوره طالبان و قبل از آن ما کمتر آزادی فکری و رسانه ای را تجربه نموده ایم.‏ اما در دوره حکومت کرزی ما آزادی فکری و رسانه ای را تجربه نمودیم. آزادی فکری و رسانه ای ما نسبت به کشور های همسایه و منطقه به مراتب بهتر بوده است. بنابراین در این عرصه می توان گفت که ما بهترین دوره را پشت سر گذاشته ایم. در این عرصه ما باید سپاسگزار حامد کرزی باشیم. همچنین حاکمان و نخبگان سیاسی بعدی باید از دوره کنونی درس بگیرند و آزادی فکری و رسانه را به همین شکل حفظ نمایند. ریشه این آزادی ها بدون شک ریشه در حوصله مندی زیادی رئیس جمهور دارد. اگر همه رفتار های رئیس جمهور قابل نقد باشد حوصله مندی او بدون شک قابل نقد نیست. او با مخالفان سیاسی خود به شکل دموکراتیک رفتار نمود.

دوم؛ ما در طول تاریخ حکومت استبدادی و فاقد قانون را تجربه نمودیم. رئیس جمهور کرزی در طول دوره حاکمیت خود نسبت به قانون وفادار ماند. اگر چه در مواردی او نسبت به قانون بی توجهی نمود اما رفتار های خود را با توجه به قانون تلاش نمود توجیه نماید. بنابراین او از حاکمان بود که نسبت به قانون و حاکمیت قانون تلاش نمود. هیچ قانون اساسی در تاریخ افغانستان به مدت بیش از یک دهه دوام نکرده بود اما قانون اساسی جدید در دوره حکومت کرزی دوام نمود و انتظار می رود که این قانون همچنان دوام نماید. بنابراین رئیس جمهور کرزی در این بخش نیز تا حدودی خوب عمل نموده است.

سوم؛ حکومت کرزی بر اساس آراء مردم شکل گرفت. اگر چه در دوره آخر او تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفت اما آنچه مهم است این است که رئیس جمهور کرزی به سازکار های دموکراتیک قدرت خود را حفظ نمود. حقوق بشر برای اولین بار در تاریخ افغانستان در دوره او مطرح شد و به حقوق زنان و کودکان توجه شد. اگر با ناقضان حقوق بشر برخورد های جدی صورت نگرفت اما کار های در راستای حقوق بشر و تحکیم دموکراسی صورت گرفت.‏ بنابراین عملکرد او باب تحکیم دموکراسی و همچنین ارزش های حقوق با توجه به سیزده سال قبل قابل سپاسگزاری است. اما وضعیت حقوق بشر در سال های آخیر نگران کننده شده است. بررسی این مسئله نیازمند یک تحقیق جدی است که آیا رئیس جمهور کرزی در سال های اخیر به حقوق بشر بی توجه شده است و یا اینکه حکومت او ضعیف شده است و در مقابل گروه های مخالف مسلح دولت قدرتمند شده است.در بخش به صورت مشخص حقوق زنان مورد نقض جدی قرار گرفته است. بدترین رفتار ها با زنان در سال های اخیر ثبت شده است. بنابراین در این نمی توان به صورت جدی گفت که عملکرد کرزی چگونه بوده است. اگر چه وضعیت زنان از سیزده سال قبل خوب شده است اما وضعیت زنان نسبت به سال های اول حکومت او بدتر شده است.‏ به طور نسبی می توان گفت که عملکرد او قابل قبول بوده است.

چهارم؛ عملکرد کرزی اما در دو بخش قابل نقد است. سیاست خارجی و سیاست او در قبال گروه های مخالف مسلح دولت بیش از همه مورد نقد قرار گرفته است. او در عرصه سیاست خارجی نتوانست سیاست شفاف و روشن را در پیش بگیرد. سیاست او در قبال پاکستان یکی از موارد است. او در مواردی پاکستان را کشور برادر خوانده است و در مواردی دیگر او را دشمن حکومت افغانستان دانسته است. در قبال ایالات متحده آمریکا نیز سیاست دوگانه داشته است. اگر چه در بیشتر موارد سیاست او در قبال آمریکا روشن بوده است اما در سال های اخیر سیاست دوگانه را در قبال ایالات متحده آمریکا در پیش گرفته است. به صورت مشخص او امضا پیمان امنیتی را به مردم افغانستان واگذار کرد. اما بعد از برگزاری لوی جرگه پیمان امنیتی را امضا ننمود.‏ بلکه در برابر فشار های ایالات متحده آمریکا ایستادگی کرد.‏ در قبال گروه طالبان نیز سیاست مماشات را در پیش گرفت. گروه طالبان را از گروه تروریسم جدا کرد و آن ها را برادر ناراضی خطاب کرد.‏ این در حالی است که مردم افغانستان گروه طالبان را دشمن خود می داند. سیاست خارجی او در قبال پاکستان و ایالات متحده آمریکا و همچنین سیاست او در قبال گروه طالبان از مواردی بوده است که بدون شک قابل انتقاد است.‏

در پایان باید گفت که دوران حکومت رئیس جمهور کرزی یکی از بهترین دوران سیاسی مردم افغانستان بوده است.‏ مردم در این دوره آزادی را تجربه نمود. رفتار های سیاسی را تجربه نمود. مردم فرصت یافت به آرزو ها و خواست های خود توجه نماید.‏ مردم افغانستان بدون شک رئیس جمهور کرزی را به یاد خواهد آورد و از او به نیکی یاد خواهد کرد.‏ به صورت مشخص حوصله مندی او قابل تقدیر است. حوصله مندی و خیلی از ویژگی های رئیس جمهور کرزی قابل تقدیر است و همه مردم افغانستان برای تک تک ویژگی ها و رفتار های او دیق خواهد شد.‏

دیدگاه شما